Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że nie prowadzisz aktywnie swojej firmy. Nie oznacza to jednak, że w okresie zawieszenia nie możesz osiągać przychodów albo ponosić kosztów. Analogicznie, każda sprzedaż z tytułu której wystawisz fakturę będzie podlegała rozliczeniu.

Podatek VAT

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej). Musisz jednak pamiętać o kilku zasadach:

 • musisz złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadziłeś działalność. Oznacza to, że jeżeli zawieszenia dokonano w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres musisz złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K
 • jeżeli dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo importujesz usługi lub nabywasz towary, w zakresie których jesteś podatnikiem, musisz złożyć odpowiednią deklarację,
 • deklarację VAT podczas zawieszenia działalności składasz również w przypadku korekty proporcji VAT (dotyczy podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są w związku z tym zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego),
 • jeżeli w okresie zawieszenia chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku (np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu) musi złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K ponieważ złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku,
 • jeżeli okaże się, że musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji, również robisz to w okresie zawieszenia działalności.

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 kolejnych miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT.  Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywał czynności opodatkowane VAT, jesteś zobowiązany – przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Jeśli złożysz zawiadomienie, nie zostaniesz wykreślony z rejestru VAT albo Twój status podatnika VAT zostanie przywrócony na okres wskazany w zawiadomieniu.

Przesyłanie JPK_VAT

Jeśli masz zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie msza obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Podatek dochodowy

Jako podatnik musisz zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów uzyskane przychody i poniesione koszty w okresie zawieszenia działalności. Prawo określa, jakiego rodzaju przychody i koszty powstałe w tym okresie należy wprowadzić do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów!

Co do zasady w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą osiągać z tej działalności bieżących przychodów. Natomiast mogą uzyskiwać przychody z pewnych określonych źródeł, np.:

 • ze zbycia własnych środków trwałych (lub wyposażenia),
 • z odsetek bankowych,
 • z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem (np. kontrahent płaci za czynność wykonaną jeszcze przed okresem zawieszenia).

Czynności te, podobnie jak opisane dalej koszty, wymagają wpisania do ewidencji księgowej. Przychody i koszty z okresu zawieszenia należy rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym.

Koszty poniesione podczas zawieszenia

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi również koszty. Niektóre z nich podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Do katalogu tego zalicza się takie koszty, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Mogą to być przykładowo:

 • czynsz za wynajem lokalu,
 • opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna),
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłaty ze serwis internetowy,
 • opłaty za ochronę obiektów firmowych,
 • składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • raty leasingowe za okres zawieszenia działalności,
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

W przypadku uzyskania przychodu w okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za dany okres – obowiązek ten ulega zawieszeniu. Zawieszone zaliczki wpłaca się za pierwszy okres po wznowieniu działalności gospodarczej, albo w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Roczne rozliczenie PIT podczas zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności musisz złożyć roczne rozliczenie podatkowe (w przypadku KPiR – najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku) nawet, jeżeli w danym roku Twoja działalność nie wygenerowała żadnych przychodów ani kosztów. W tym samym terminie należy opłacić ewentualny podatek.

Spis z natury

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia spisu z natury w terminach wskazanych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu (straty).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie