Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że nie prowadzisz aktywnie swojej firmy. Nie oznacza to jednak, że w okresie zawieszenia nie możesz osiągać przychodów albo ponosić kosztów. Analogicznie, każda sprzedaż z tytułu której wystawisz fakturę będzie podlegała rozliczeniu.

Podatek VAT

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięczna) albo VAT-7K (kwartalna). Musisz jednak pamiętać o kilku zasadach:

 • musisz złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadził działalność. Oznacza to, że jeżeli zawieszenia dokonano w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres musisz złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K
 • jeżeli dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo importujesz usługi lub nabywasz towary, w zakresie których jest podatnikiem, musisz złożyć odpowiednią deklarację,
 • deklarację VAT podczas zawieszenia działalności składasz również w przypadku korekty proporcji VAT (dotyczy podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są w związku z tym zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego),
 • jeżeli w okresie zawieszenia chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku (np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu) musi złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K ponieważ złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku,
 • jeżeli okaże się, że musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji, również robisz to w okresie zawieszenia działalności.

Podatek dochodowy

Jako podatnik musisz zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów uzyskane przychody i poniesione koszty w okresie zawieszenia działalności. Prawo określa, jakiego rodzaju przychody i koszty powstałe w tym okresie należy wprowadzić do KPiR.

Co do zasady w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą osiągać z tej działalności bieżących przychodów. Natomiast mogą uzyskiwać przychody z pewnych określonych źródeł, np.:

 • ze zbycia własnych środków trwałych (lub wyposażenia),
 • z odsetek bankowych oraz
 • z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem (np. kontrahent płaci za czynność wykonaną jeszcze przed okresem zawieszenia).

Koszty poniesione podczas zawieszenia

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi również koszty. Niektóre z nich podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Do katalogu tego zalicza się takie koszty, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Mogą to być przykładowo:

 • czynsz za wynajem lokalu,
 • opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna),
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłaty ze serwis internetowy,
 • opłaty za ochronę obiektów firmowych,
 • składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • raty leasingowe za okres zawieszenia działalności oraz
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

W przypadku uzyskania przychodu w okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za dany okres – obowiązek ten ulega zawieszeniu. Zawieszone zaliczki wpłaca się za pierwszy okres po wznowieniu działalności gospodarczej, albo w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Roczne rozliczenie PIT podczas zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności musisz złożyć roczne rozliczenie podatkowe (w przypadku KPiR – najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku), nawet, jeżeli w danym roku nie Twoja działalność nie wygenerowała żadnych przychodów ani kosztów. W tym samym terminie należy opłacić ewentualny podatek.

Spis z natury

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia spisu z natury w terminach wskazanych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu (straty).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie