Ciąża i opieka nad dzieckiem

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która w okresie objętym ubezpieczeniem chorobowym (warunek konieczny) urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny) i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie albo przyjęła dziecko w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej).

Z powyższego wynika, że do pobierania zasiłku są uprawnieni również mężczyźni.

Ubezpieczenie chorobowe – warunek konieczny

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przedsiębiorcy podlegającemu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego (gdzie istnieje konieczność nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez okres 90 dni) przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca może nadal prowadzić działalność gospodarczą, co w praktyce oznacza że nadal może uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegasz wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast nie masz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (opłacanie składek jest dobrowolne).

Przedsiębiorca z tytułu pobieranego zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, dlatego należy wyrejestrować się (od dnia porodu ) z tych ubiezpieczeń korzystając z formularza ZUS ZWUA i zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (od dnia porodu) – poprzez formularz ZUS ZZA, przy czym w trakcie postępowania wyjaśniającego, przed dokonaniem zmian  najlepiej skontaktować się ZUS, gdyż tytułem do ubezpieczeń społecznych jest zasiłek macierzyński, ale dopiero po przyznaniu prawa do tegoż zasiłku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat obecnych i nowych zasad obliczania wysokości zasiłku, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Czas pobierania zasiłku

Czas pobierania zasiłku macierzyńskiego jest taki sam, jak dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Maksymalny czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednocześnie więcej niż jednego dziecka okres wypłaty zasiłku jest dłuższy i w zależności od liczby dzieci może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Od września 2013 r. obowiązują nowe przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy nabyli prawo do opłacania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne jeśli w okresie sprawowania przez nich osobistej opieki nad dzieckiem zaprzestali lub zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o korzystaniu ze świadczeń podczas sprawowania opieki nad dzieckiem (odpowiednik urlopu wychowawczego dla pracownika) zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeśli chcesz w zakresie w.w. tematyki skorzystać z porady eksperta, zadaj pytanie poprzez formularz.

Zobacz informację ZUS

Świadczenie rodzicielskie

Od stycznia 2016 roku osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mają prawo ubiegać się o tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, płatne przez 52 tygodnie (w przypadku urodzenia wieloraczków albo przysposobienia lub objęcia opieką więcej niż jednego dziecka ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni). Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało m.in. w sytuacji, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński. 

Zmiany dotyczą także osób pobierających zasiłek macierzyński. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do wysokości 1 000 zł.

Ponadto, jeśli zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, osoby go pobierające nie będą musiały opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne od działalności

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie