Dokumenty, które przedsiębiorca składa w ZUS ubiegając się o wypłatę zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego

Urlop macierzyński i dodatkowy

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przysługujący za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego okresu macierzyńskiego musisz złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres po porodzie) lub zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu (za okres przed porodem),
 • wypełniony formularz ZUS Z-3b (zawiera m.in. informację o rachunku bankowym, na który będzie zasiłek macierzyński będzie przekazywany).

Urlop rodzicielski

Aby otrzymać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przedsiębiorca musi złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego wraz z podaniem jego okresu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wypełniony formularz ZUS Z-3b,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku w okresie objętym wnioskiem.

Na rozpatrzenie wniosku ZUS ma 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS nie wydaje decyzji - zasiłek macierzyński jest od razu wypłacany na podany w formularzu ZUS Z-3b numer rachunku.

Przekazanie urlopu ojcu dziecka

Pamiętaj, że po wykorzystaniu obowiązkowych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, możesz (jako matka – przedsiębiorca), na takich samych zasadach jak matka pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę, możesz przekazać pozostałą część urlopu ojcu dziecka (maksymalnie 38 tygodni).

Natomiast do automatycznego przekazania uprawnienia do urlopu macierzyńskiego (bez spełnienia warunku wykorzystania przez matkę dziecka obowiązkowych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego) ojcu dziecka albo innemu członkowi rodziny dochodzi w wyniku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z urlopu macierzyńskiego w powyższej sytuacji jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez członka dziecka lub innego członka rodziny.

Urlop ojcowski

Niezależnie od decyzji matki odnośnie przekazania urlopu, ojciec dziecka ma prawo do tzw. urlopu ojcowskiego w wymiarze 14 dni, który trzeba wykorzystać, dopóki dziecko nie ukończy 2. roku życia.

Aby otrzymać zasiłek za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorca, który jest ojcem musi złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego wraz z podaniem jego wymiaru (wniosek musi być złożony przed datą rozpoczęcia korzystania z niego).
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 • wypełniony formularz ZUS Z- 3b.
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu.

Przykładowa treść wniosku o przyznanie urlopu (w przypadku wnioskowania o roczny zasiłek)>.

Wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego za okres odpowiadający 20 tygodniom urlopu macierzyńskiego, 6 tygodniom dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodniom urlopu rodzicielskiego, w związku z urodzeniem […data narodzin…] [… imię i nazwisko dziecka…].

Oświadczam, że z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał ojciec dziecka – […imię i nazwisko ojca, opcjonalnie nr PESEL…].

Urodzenie dziecka zagranicą

Dokumentem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą jest:

 • za okres przed porodem – zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywana datę porodu zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
 • za okres od dnia porodu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka.

Musisz wiedzieć, że ZUS nie wymaga przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich oraz aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie