E-zwolnienia

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzona została możliwość wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA. Wprowadzenie e-zwolnień oznacza wiele ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników. Pacjent, któremu lekarz wystawił e-ZLA, nie będzie musiał dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku zwolnień w starej formie obowiązywał termin 7 dni) albo do ZUS, jak to miało miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Procedura wystawienia e-ZLA

Lekarz, który wystawił zwolnienie, przekazuje je drogą elektroniczną do ZUS (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego). Zaświadczenie elektroniczne e-ZLA trafia do pracodawcy, który posiada profil na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja trafia także do ubezpieczonego, posiadającego profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Korzyści dla przedsiębiorców

Dzięki systemowi e-zwolnień, pracodawcy szybko otrzymają drogą elektroniczną informację o zwolnieniu i będą mieć większa kontrolę nad ich wykorzystywaniem przez pracowników. Ponadto, zwolnieni będą z konieczności przekazywania zwolnienia lekarskiego do ZUS  (także wtedy,  gdy to ZUS jest płatnikiem zasiłków). Zaświadczenie elektroniczne e-ZLA trafi do ZUS automatycznie. Konieczne jednak będzie przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, czy pracowników, którym to ZUS, a nie pracodawca, wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez formularz ZUS Z-3.

W przypadku osób prowadzących np. jednoosobową działalność gospodarczą, zwolnienie za pośrednictwem systemu trafi prosto do ZUS, wymagane jest jednak złożenie do ZUS wniosku o zasiłek (ZUS Z-3b).

Obowiązki płatników nieposiadających profilu na PUE ZUS

Korzyści z nowych rozwiązań odczują przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy posiadają profil na PUE ZUS (dowiedz się więcej na zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Na PUE w profilu Płatnika, w zakładce „Zaświadczenia lekarskie",  są widoczne elektroniczne zwolnienia e-ZLA wysłane  przez lekarza. Pracodawca może także drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Brak profilu na PUE oznacza m.in., że w sytuacji, gdy lekarz wystawi e-zwolnienie Twojemu pracownikowi, będzie on musiał dostarczyć wydruk e-ZLA. Twoim obowiązkiem będzie dostarczanie do ZUS (nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zwolnienia) wniosek ubezpieczonego o zasiłek wraz z niezbędnymi dokumentami do wypłaty.

Ważne:

  • Do końca 2015 roku  mieli obowiązek utworzenia profilu na PUE płatnicy zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej, czyli rozliczający składki za więcej niż 5 osób. 
  • Jeśli nie założyłeś do końca 2015 roku profilu na PUE, musisz poinformować na piśmie pracowników o obowiązku dostarczania, począwszy od stycznia 2015 roku, wydruku e-ZLA.
  • Jeśli założysz profil w 2016 roku lub później musisz powiadomić pracowników (w formie pisemnej), w ciągu 7 dni od utworzenia profilu, o ustaniu obowiązku dostarczania Ci wydruku e-ZLA.

Zwolnienia w wersji tradycyjnej

Wprowadzenie e-zwolnień nie oznacza likwidacji dotychczasowych zwolnień na drukach ZUS ZLA. Będą one obowiązywać do lipca 2018 r., równolegle z e-ZLA. Do tego czasu lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według obecnie obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, będzie musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia).

Przepisy przewidują także wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu e-ZLA. Będzie ono wystawiane w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Gdy w e-ZLA zostanie popełniony błąd, lekarz w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego ustalenia albo otrzymania o nim informacji stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Lekarz przekazuje informację o nieważności zaświadczenia elektronicznie do ZUS. Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, pacjentowi (ubezpieczonemu). Ma on obowiązek poinformowania go jednocześnie o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek (pracodawcy).

Więcej informacji na temat e-zwolnień znajdziesz w na stronie ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie