Fundusz Pracy

Jednym z rodzajów składek, które będziesz opłacał w ramach działalności gospodarczej, są składki na Fundusz Pracy. Jest to państwowy fundusz, z którego finansowana jest m.in. aktywizacja bezrobotnych.

Za kogo trzeba odprowadzać składkę na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca się w od momentu objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli prowadzisz np. firmę jednoosobową i zatrudniasz pracowników, to masz obowiązek odprowadzać składki na FP zarówno za siebie, jak i swoich pracowników. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zleceniodawca jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika – wtedy nie ma obowiązku opłacania składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na zleceniu)

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy i kiedy trzeba ją opłacać

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% od podstawy wymiaru.

Opłacana jest tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku przedsiębiorców, w większości przypadków ta podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego. Czyli trzeba opłacać składki na Fundusz Pracy. Z obowiązku opłacania składek na FP są tylko przedsiębiorcy, którzy korzystają z "małego ZUS" (podstawa jest niższa niż minimalne wynagrodzenie).

Jeśli pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika.

Jak liczyć składki na FP za niecały miesiąc

Może się zdarzyć, że będziesz musiał opłacić składkę na Fundusz Pracy za siebie lub pracowników za niecały miesiąc – tzn. w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek za dany miesiąc jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (np. rozpoczęcie pracy w połowie miesiąca). W takich przypadkach należy ustalać, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby praca wykonywana była przez pełny miesiąc. W przypadku ustalenia, że podstawa ta wynosiłaby co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, składka na Fundusz Pracy jest należna.

Przeliczenia na okres pełnego miesiąca nie dokonuje się w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy w przypadku, gdy przychód pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, stanowiący postawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest niższy niż minimalne wynagrodzenie.

Zbieg ubezpieczeń

Jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów, wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Czyli, jeśli jesteś na „małym ZUS-ie" ale dodatkowo pracujesz na etacie, a łączna kwota podstawy wymiaru składki z działalności i etatu jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia – to opłacasz składki na FP.

Kiedy nie muszę płacić składki na Fundusz Pracy

Obowiązek opłacania składek (niezależnie od wymiaru składki) nie dotyczy m.in..:

  • pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osób, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
  • pracowników, którzy powracają po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (w tym przypadku pracodawcy przez okres 36 miesięcy nie mają obowiązku odprowadzenia składki na FP przez okres 36 miesięcy),
  • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę po ukończeniu 50 roku życia, w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka znajdowała się w ewidencji bezrobotnych przez okres co najmniej 30 dni (to zwolnienie dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę),
  • zatrudnionych bezrobotnych, skierowanych do pracy z urzędu pracy, którzy w dniu zatrudnienia nie ukończyli 30. roku życia. Okres zwolnienia opłacania składki na FP wynosi 12 miesięcy, liczonych począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
  • osoby objęte ubezpieczeniem KRUS – jeśli jesteś jako przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS nie musisz płacić składek na FP

Dodatkowe informacje

Wiele przykładów stosowania przepisów w konkretnych sytuacjach życiowych znajdziesz w poradniku ZUS "Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych"

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie