Ubezpieczenie wypadkowe - jaka składka?

Ubezpieczenie to dotyczy m.in. sytuacji, w których pracownik ucierpiał w wyniku wypadku w pracy lub choruje na chorobę zawodową. Będąc zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego może otrzymać świadczenia z ZUS.

Ubezpieczeniu wypadkowemu obowiązkowo podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składka jest w całości opłacana przez pracodawcę.

Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu m.in.:

  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (nie mają innego tytułu do ubezpieczeń).

Stopa procentowa składki wypadkowej

Stopa procentowa składki wypadkowej jest zróżnicowana i ustalana na rok składkowy, (którym jest okres: od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku). Jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników.

  • W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników, składka wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy, tj. w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. składka ta wynosiła 1,8%, zaś od 1 kwietnia 2018 r. wynosi 1,67%
  • Składka ubezpieczenia wypadkowego dla firmy zgłaszającej do ubezpieczenia co najmniej 10 osób jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ustali wysokość składki dla takiego przedsiębiorcy pod warunkiem, że za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe przekazał on do ZUS informację ZUS IWA. Zobacz poradnik ZUS dotyczący składania ZUS IWA.Wysokość składki wypadkowej dla danego przedsiębiorcy ustalana jest w takim przypadku poprzez pomnożenie ubezpieczenia wypadkowego określonego dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego. Wskaźniki korygujące ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. oraz na podstawie wielkości różnicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której należy płatnik, a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla danego płatnika na podstawie danych wykazanych w informacjach ZUS IWA.
  • Pozostali płatnicy składek, czyli ci, którzy nie składali formularzy ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe, a zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób, zobowiązani są do samodzielnego ustalenia wysokości składki wypadkowej. Stopę tą powinni ustalić na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. określającego „Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności". Dla składek wypadkowych naliczanych od 1 kwietnia 2018 r. stopę te należy ustalić zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 5 maca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Aby tego dokonać, należy najpierw sprawdzić, do jakiego rodzaju przeważającej działalności według PKD firma została zaklasyfikowana. Następnie na podstawie dwóch pierwszych cyfr należy ustalić, do jakiej sekcji/działu firma jest przydzielona i dzięki tej informacji można odczytać wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe z załącznika do w/w rozporządzenia.

Dodatkowe informacje

Od 2017 roku złagodzone zostaną zasady podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS (do 150% „normalnej" stawki w sytuacji, gdy np. zgłosiłeś nieprawidłowe dane do wyliczenia stopy procentowej składki). Po zmianie przepisów, w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazanych do ZUS danych (na podstawie których wyliczana jest składka), będziesz miał 14 dni od otrzymania wezwania ZUS, aby złożyć korektę podanych informacji i uniknąć konsekwencji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie