Ubezpieczony w KRUS

Prowadzisz działalność rolniczą, chciałbyś założyć firmę i zastanawiasz się, czy zachowasz jednocześnie prawo do ubezpieczenia w KRUS? Zgodnie z przepisami, jeśli rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub też nawiążesz współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą, możesz zachować prawo do pozostania w KRUS. Musisz jednak spełniać kilka warunków (jednocześnie):

 • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i jednocześnie nadal prowadzisz działalność rolniczą, lub stale pracujesz w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego,
 • złożysz oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników można złożyć również na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego jest traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS,
 • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych),
 • nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • prowadząc działalność, możesz pozostać w KRUS pod warunkiem, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z Twojej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa i publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Sprawdź kwotę na stronach KRUS.

Ważne! Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
 • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (zajrzyj do wyszukiwarki PKD)

Jeśli  prowadzisz działalność będąc jednocześnie rolnikiem, powinieneś pamiętać o załatwieniu wszystkich formalności, pozwalających na pozostanie w KRUS. Jeśli ich nie dopilnujesz, albo nie zachowasz właściwych terminów, możesz zostać pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych. Twoim obowiązkiem jest wtedy rejestracja do ubezpieczeń w ZUS. W publikacji Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w ZUS przedsiębiorcy dotychczas ubezpieczonego w KRUS znajdziesz niezbędne informacje na ten temat. Więcej dowiesz się także w sekcji Płatnik składek do ZUS.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Zobacz wysokość składek na stronach KRUS.

Ważne obowiązki:

 • Do 31 maja każdego roku kalendarzowego rolnik/domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia we właściwym oddziale KRUS zaświadczenia (naczelnika właściwego urzędu skarbowego) albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nie każda pozarolnicza aktywność rolnika stanowi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest przedsiębiorcą rolnik, który wykonuje działalność w zakresie leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także wynajmuje pokoje, sprzedaje domowe posiłki i świadczy w gospodarstwach rolnych inne usług związane z pobytem turystów. Ponadto z działalność gospodarczą nie jest uważany wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego a także działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy nie możesz, a kiedy możesz być ubezpieczony w KRUS

Nie będziesz mógł pozostać ubezpieczony w KRUS jeżeli:

 • zostaniesz wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.);
 • prowadzisz działalność wykonywaną osobiście, zaliczoną do tzw. wolnego zawodu (chodzi tu o konkretną grupę zawodów wymienioną w przepisach zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli udzielających lekcji na godziny. Osobiste wykonywanie działalności oznacza, że nie zatrudniasz osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (np. będąc lekarzem zatrudniasz innych lekarzy - w tym przypadku nie jest to osobiste wykonywanie działalności).
 • świadczysz usługi w innych, niż dopuszczalne, sytuacjach. Dopuszczalna jest tylko działalność na rzecz firm (osób prawnych i fizycznych) i tylko dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (przykłady znajdziesz poniżej).

Jak to wygląda w praktyce? Dla przykładu: w KRUS nie może zarejestrować się prowadzący działalność: lekarz (ogólny lub stomatolog), lekarz weterynarii, pielęgniarka, technik dentystyczny, tłumacz, itd. świadczący usługi osobiście, tj. nie zatrudniając w ramach tej działalności innego lekarza, pielęgniarki, technika dentystycznego, tłumacza, czyli osób, które "wykonują czynności związane z istotą danego zawodu".

Kto z przedstawicieli wolnego zawodu może zatem być ubezpieczony w KRUS? Ubezpieczeniu rolniczemu może podlegać osoba, która wykonuje działalność na rzecz osób prawnych, np. lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami pewnej firmy (za usługi płaci ta firma, a nie pacjent).

Ponadto ubezpieczona może być także osoba świadcząca usługi na rzecz osób fizycznych, ale tylko wtedy, gdy jest ona prowadzona dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Czyli np. lekarz świadczący usługi medyczne w lecznicy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez innego lekarza. W KRUS może także ubezepieczyć się np. lekarz prowadzący lecznicę i zatrudniający innych lekarzy, czyli osoba, która zatrudnia inne osoby wykonujące czynności związane z istotą danego zawodu.

Zasady uczestnictwa w KRUS reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dowiedz się więcej na temat prawa do ubezpieczenia społecznego rolników.

Zajrzyj do eKRUS - systemu informatycznego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Osoby współpracujące

Jak dowiedziałeś się powyżej, prawo do pozostania w KRUS mają osoby, które nawiążą współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jak ustalić osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe?

Ustalając, czy dane osoby pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym bierze się pod uwagę wspólny adres zameldowania (zamieszkania), prowadzenie wspólnego budżetu domowego, współpracę w załatwianiu codziennych spraw życiowych. Tym samym należy przyjąć, iż współpracujący to członkowie najbliższej rodziny, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przyczyniający się do prowadzenia działalności, działający na rzecz i w imieniu osoby prowadzącej działalność, zaangażowani w prowadzenie tej działalności.

Przy ustalaniu faktu współpracy bada się, czy stosunek łączący osobę prowadzącą działalność z osobą współpracującą ma cechy stosunku pracy, a zwłaszcza czy istnieje stosunek podporządkowania pomiędzy tymi osobami.

Inną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę jest regularność w świadczeniu pracy na rzecz osoby prowadzącej działalność (np. regularna praca 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu wskazuje na to, że strony łączy stosunek pracy).

Jeśli chcesz w zakresie w.w. tematyki skorzystać z porady eksperta, zadaj pytanie poprzez formularz.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie