Prawo do ubezpieczenia społecznego rolników

Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnicy i pracujący z nimi domownicy posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego rolników o ile spełniają jeden z poniższych warunków (art. 1 ust 1 pkt 1– 3 oraz ust. 1a):

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • posiadają obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze, o ile przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

 

W ubezpieczeniu rolników wyodrębnia się ubezpieczenie:

 • chorobowe i macierzyńskie (łącznie z nimi funcjonuje ubezpieczenie wypadkowe)
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Realizacją ubezpieczeń rolników zajmuje się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Definicja osoby posiadającej prawo do ubezpieczenia

Rolnik

Kluczowa dla rozstrzygnięcia obowiązków ubezpieczeniowych jest definicja rolnika zawarta w ustawie. Zgodnie z art. 6, pkt 1 rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Domownik pracujący z rolnikiem

Domownikiem w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Warunki podlegania ubezpieczeniu

Zgodnie z ustawą, warunkiem objęcia rolnika i pracującego z nim domownika ubezpieczeniem społecznym rolników jest prowadzenie przez rolnika osobiście i na własny rachunek działalności rolniczej, czyli działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej lub też działalności w dziale specjalnym produkcji rolnej, określonym w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (np. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2 czy pasieki powyżej 80 rodzin).

Ponadto warunkami podlegania temu ubezpieczeniu jest:

 • niepodleganie innemu ubezpieczniu społecznemu (tj. ubezpieczeniu w ZUS),
 • nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nieposiadanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Wysokość składki

W przypadku rolników wysokość składki na jeden lub więcej kwartałów ustalana jest w planie funduszu składkowego i ogłaszana jest przez Prezesa KRUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału.

Składka miesięczna na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 10% emerytury podstawowej. Przez emeryturę podstawową należy rozumieć kwotę miesięcznej najniższej emerytury, określoną w przepisach emerytalnych.

Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:

 • 12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
 • 24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych; 
 • 36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych; 
 • 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

W publikacji Ubezpieczenie przedsiębiorcy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdziesz informacje m.in na temat aktualnych wysokości składek.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie