Kod PKD. Wybór właściwego kodu PKD działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to zestaw kodów, którymi przedsiębiorca określa rodzaj wykonywanej działalności. PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy do najbardziej szczegółowych podklas, które pozwalają jednoznacznie określić pełny kod danej działalności przedsiębiorcy, np. podklasa 41.20.Z to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Jak ustalić kod PKD

Na biznes.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD, pozwalająca odnaleźć rodzaje działalności gospodarczej i odpowiadające im kody.

Wyszukiwarka, oprócz określenia właściwego kodu PKD umożliwia również sprawdzenie, jakie usługi ( takie jak np. pozwolenie na budowę albo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) są powiązane z wybranym kodem PKD.

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji. W przypadku podmiotów prawa handlowego (np. spółek) kody PKD muszą być również wskazane w umowie spółki.

PKD jest wprowadzona do polskiego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Obecnie, rejestrując spółkę w KRS, można podać maksymalnie 10 kodów PKD.

W przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny – przeważająca działalność i kody działalności dodatkowej. Brak ograniczeń ilościowych kodów dodatkowych.

Kiedy muszę ustalić kod działalności

Określenie kodu prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędne na etapie składania wniosku – należy podać kody PKD podczas jego wypełniania. W przypadku CEIDG, we wniosku rozróżniono kod głównej działalności (przeważającej u danego przedsiębiorcy) oraz kody pozostałej działalności gospodarczej (inne czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością).

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS kody PKD (rodzaje działalności gospodarczej) muszą być wpisane do umowy spółki.

Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS jest niezbędne. Jest to podstawa do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga podjęcia przez przedsiębiorcę dodatkowych czynności, np. wpisania się do odpowiedniego rejestru. Przykładowo otwarcie zakładu fryzjerskiego nie podlega żadnym ograniczeniom, a hurtowa sprzedaż wyrobów tytoniowych wymaga np. zgłoszenia jako podatnik podatku akcyzowego.

Zmiana kodów PKD

Przedsiębiorca zawsze może rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody), zawęzić zakres (wykreślając kody) bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności). W przypadku CEIDG zmiana kodów PKD odbywa się przez aktualizację danych we wniosku. Wejdź na stronę z formularzem aktualizacji. Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Analogicznie jak w przypadku jednoosobowej działalności, również w przypadku rejestracji spółki cywilnej niezbędne jest podanie odpowiednich kodów PKD określających rodzaje działalności.

Zgłoszenie zmian kodu PKD w rejestrze KRS nie musi być poprzedzone zmianą umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu, o ile przedmiot działalności danej spółki wynika ze wskazanych dokumentów.

W ramach zgłoszenia o wpis do KRS, określenie przedmiotu działalności według PKD  jest możliwe w ramach maksymalnie dziesięciu pozycji , w tym jednej pozycji określającej  przedmiotu przeważającej działalności.

Formularz KRS ZM

Jeśli chcesz w zakresie w.w. tematyki skorzystać z porady eksperta, zadaj pytanie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie