Pełnomocnik do rejestracji/prowadzenia działalności

Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 98 – 109 Kc.) określają kwestie związane z udzielaniem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może zostać udzielone wyłącznie osobie posiadającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnomocnik powinien mieć co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych). Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej.

Ponadto art. 98 – 109 Kc. nie ogranicza kręgu pełnomocników do osób fizycznych. Oznacza to, że pełnomocnikiem może zostać ustanowiona osoba prawna (uchwała Sądu Najwyższego z 23 września 1963 r., sygn. akt III CO 42/63). Wyjątki od powyższej zasady określają ustawy szczególne (np. w sądzie i przed organem administracji pełnomocnikiem jest osoba fizyczna).

Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnictwa dzieli się z uwagi na zakres umocowania na:

  • ogólne (do czynności tzw. zwykłego zarządu),
  • rodzajowe (upoważnia do określonego rodzaju czynności),
  • szczególne (obejmuje dokonanie konkretnych, oznaczonych czynności prawnych).

Pamiętaj, że ustanowienie pełnomocnika, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ustanowienie pełnomocnika

Zakres umocowania pełnomocnika jest uzależniony od udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnika można upoważnić do dokonania czynności prawnej w imieniu mocodawcy – np. sprzedaży/nabycia mieszkania, czy samochodu, rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG.

Zgodnie z treścią art. 99 § 1 Kc., jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być również udzielone w tej samej formie. Przykładowo do zbycia/nabycia nieruchomości pełnomocnictwo jest udzielane w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 180 Kodeksu spółek handlowych zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie jest dokonywane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochodzi do nieodpłatnego przeniesienia udziałów na pracowników skomercjalizowanej spółki. Wtedy wystarczająca jest zwykła forma pisemna (art. 36 ust. 4a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).

Jeżeli czynność wymaga formy pisemnej kwalifikowanej, to pełnomocnictwo musi być udzielone co najmniej w takiej formie. Ze względu na szczególne wymogi formalne czynności prawnej dokonywanej przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa może być sporządzony u notariusza, w jednej z trzech form:

  • aktu notarialnego (np. do sprzedaży nieruchomości – gdzie umowa obowiązkowo musi być zawarta w formie aktu notarialnego – pełnomocnik również musi być ustanowiony w akcie notarialnym)
  • dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym (np. sprzedaż udziałów w spółce z o.o.),
  • dokumentu z datą pewną.

Forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisu jest zachowana również, gdy podpis nie był złożony w obecności notariusza, ale osoba podpisująca dokument potwierdziła przed notariuszem swój podpis. Jeżeli takie oświadczenie złożono notariuszowi po dniu złożenia podpisu na umowie przenoszącej udziały, za datę zawarcia umowy uznaje się datę potwierdzenia podpisu przed notariuszem

W przypadku rejestracji w CEIDG przez pełnomocnika wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie (w zwykłej formie), które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłużenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) bądź pełnomocnictwem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej czynności).

Rejestr pełnomocnictw prowadzony w ramach CEIDG

Rejestr pełnomocnictw jest prowadzony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku. Przedsiębiorca we wniosku o wpis do CEIDG ma możliwość wskazania pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw, również związanych ze zmianą treści wpisu w CEIDG (przykładowo uzyskanie wpisu, jego zmiana, zawieszenie oraz wznowienie prowadzonej działalności, a także wykreślenie wpisu z rejestru).

CEIDG służy przedsiębiorcy do ujawniania już udzielonych pełnomocnictw. Sam fakt wpisania danej osoby jako pełnomocnika nie jest wiążący – konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie. Jest to istotne zarówno dla mocodawcy jak i pełnomocnika, ponieważ czynność dokonana bez pełnomocnictwa może być uznana za nieważną. Osoba działająca w cudzym imieniu bez umocowania odpowiada w większym stopniu za szkody wywołane swoim działaniem.

W zakresie pełnomocnictw wskazanych we wpisie przedsiębiorcy, co do zasady, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej.

Rejestr pełnomocnictw w CEIDG oznacza, że w systemie – przy wpisie danego przedsiębiorcy – zawarte są dane ustanowionych pełnomocników, wraz z wyszczególnionym zakresem udzielonego pełnomocnictwa (np. pełnomocnictwo ogólne, szczególne, ograniczone w czasie).

Czy pełnomocnik może dokonać zmian on-line we wpisie w CEIDG?

Od 1 lipca 2013 r. przedsiębiorca może dokonywać zmian we wpisie przy pomocy pełnomocnika. Ważne! Pełnomocnik nie może dokonać wpisu do CEIDG online. Rejestracja w CEIDG przez pełnomocnika możliwa jest tylko w przypadku dokonywania wpisu drogą tradycyjną (np. w urzędzie gminy)

Funkcjonalność ta dostępna jest dla pełnomocników będących osobami fizycznymi. Po utworzeniu konta na stronie firma.gov.pl (tak samo jak dla przedsiębiorców) mogą oni dokonywać operacji na wpisach swoich mocodawców – przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy wskazali we wpisie pełnomocnika.

Pełnomocnik będący zarejestrowanym użytkownikiem systemu CEIDG ma możliwość wyświetlenia listy przedsiębiorców – mocodawców i rodzajów wniosków, które może złożyć w ich imieniu. Jeżeli dana osoba jest pełnomocnikiem więcej niż jednego przedsiębiorcy, do konta zostaną przypisani wszyscy mocodawcy.

Chcesz wiedzieć, kto może być pełnomocnikiem, w jakich przypadkach zostanie pobrana opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, w jakich sprawach i przed jakimi organami pełnomocnik może Cię reprezentować. Dowiedz się więcej w dziale Prowadzę firmę/Pełnomocnik.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie