Rachunek bankowy przedsiębiorcy

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy, który jednocześnie umożliwia przedsiębiorcy sprawne ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji finansowych.

Obowiązek posiadania konta bankowego nakłada na przedsiębiorców, spełniających określone warunki, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Rachunek bankowy w ustawie o swobodzie działalności

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut  obcych  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski  z ostatniego  dnia  roboczego  poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Rachunek bankowy w innych przepisach

Zgodnie z art. 61 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki. Przepisy Ordynacji podatkowej dają dodatkowo możliwość, podmiotowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opłacania podatków również gotówką np. na poczcie, w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, SKOK-u.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika, wynika więc z tego konieczność posiadania przez przedsiębiorcę firmowego rachunku bankowego.

Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników i dokonuje, jako płatnik, rozliczeń w ich imieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również jeżeli jest zobowiązany do wpłaty i otrzymania zwrotu podatku VAT oraz w sytuacji opisanej w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Biorąc po uwagę wielość zdarzeń gospodarczych, w działalności gospodarczej rachunek bankowy jest niezbędbym narzędziem.

Wykorzystanie prywatnego rachunku bankowego w działalności

Powyższe nie oznacza jednak, że niezbędne jest założenie rachunku firmowego (przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z działalnością gospodarczą). Przedsiębiorca może posługiwać się swoim indywidualnym rachunkiem (rachunek osoby fizycznej). Należy jednak podkreślić, że musi to być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza – przykładowo, jeżeli małżonkowie mają wspólny rachunek, nie może on służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.

Zobacz dostępną ofertę rachunków bankowych

Dowiedz się, jak przyjmować w Twojej firmie płatności bezgotówkowe.

Sprawdź, jakie są nowe limity transakcji bez korzystania z rachunku bankowego od 2017 roku

Zmiana konta

Jeśli zmieniłeś konto, powinieneś zaktualizować dane w swoim wpisie w CEIDG (pamiętając o załączniku RB przy większej liczbie rachunków). Dowiedz się więcej na temat zmian w firmie i obowiązków informacyjnych związanych z CEIDG.

Jeśli zaktualizowałeś numer konta w CEIDG, informacja ta trafi również do ZUS, który automatycznie wygeneruje dokument ZUS ZBA (dotyczący numerów rachunków bankowych płatnika). Nie musisz dokonywać oddzielnego zgłoszenia zmiany konta do ZUS.

Jeśli prowadzisz spółkę cywilną, zmiany dotyczące numerów rachunków zgłaszasz na formularzu NIP-2

Podmioty zarejestrowane w KRS dokonują zgłoszenia zmian dotyczących rachunku firmowego na formularzu NIP-8 (w ciągu 7 dni).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie