Rachunek bankowy przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy, który jednocześnie umożliwia przedsiębiorcy sprawne ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji finansowych. Nie ma jednego przepisu wprost regulującego obowiązek posiadania rachunku bankowego dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Przepisy dotyczące rachunków bankowych znajdują się przede wszystkim w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek posiadania firmowego konta bankowego nakłada na przedsiębiorców, spełniających określone warunki, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut  obcych  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski  z ostatniego  dnia  roboczego  poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z art. 61 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki. Przepisy Ordynacji podatkowej dają dodatkowo możliwość, podmiotowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opłacania podatków również gotówką np. na poczcie, w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, SKOK-u.

Ustawa nie nakłada więc bezpośrednio obowiązku dokonywania rozliczeń podatku poprzez firmowe konto bankowe. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika, wynika więc z tego konieczność posiadania przez przedsiębiorcę firmowego rachunku bankowego.

Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Na podstawie przytoczonych obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że w pewnych, określony sytuacjach, przedsiębiorca jest zobowiązany dokonywać rozliczeń za pośrednictwem firmowego konta bankowego. Ma to miejsce na przykład, gdy zatrudnia pracowników i dokonuje, jako płatnik, rozliczeń w ich imieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również jeżeli jest zobowiązany do wpłaty i otrzymania zwrotu podatku VAT oraz w sytuacji opisanej w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Biorąc po uwagę wielość zdarzeń gospodarczych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym.

Powyższe nie oznacza jednak, że niezbędne jest założenie rachunku firmowego (przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z działalnością gospodarczą). Przedsiębiorca może posługiwać się swoim indywidualnym rachunkiem (rachunek osoby fizycznej). Należy jednak podkreślić, że musi to być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza – przykładowo, jeżeli małżonkowie mają wspólny rachunek, nie może on służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.

Zobacz dostępną ofertę rachunków bankowych

Dowiedz się, jak przyjmować w Twojej firmie płatności bezgotówkowe.

Sprawdź, jakie są nowe limity transakcji bez korzystania z rachunku bankowego od 2017 roku

Zmiana konta

Jeśli zmieniłeś konto, powinieneś zaktualizować dane w swoim wpisie w CEIDG (pamiętając o załączniku RB przy większej liczbie rachunków). Dowiedz się więcej na temat zmian w firmie i obowiązków informacyjnych związanych z CEIDG.

Jeśli zaktualizowałeś numer konta w CEIDG, informacja ta trafi również do ZUS, który automatycznie wygeneruje dokument ZUS ZBA (dotyczący numerów rachunków bankowych płatnika). Nie musisz dokonywać oddzielnego zgłoszenia zmiany konta do ZUS.

Zobacz poradnik wypełniania formularza ZUS ZBA.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie