Nowy limit transakcji bez korzystania z rachunku bankowego

Jeśli w rozliczeniach z kontrahentem korzystasz z gotówki i chcesz zaliczyć te transkacje do kosztów, powinieneś wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji, które można przeprowadzać bez korzystania z rachunku bankowego, zmniejszony został z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Oznacza to, że każda transakcja powyżej tego limitu (niezależnie od liczby płatności dokonywanych w ramach tej transakcji i terminu), którą chcesz rozliczyć w kosztach, będzie musiała być dokonywana z pośrednictwem rachunku bankowego. Dotyczyć to będzie także transakcji walutowych. Przeliczane będą one na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Sankcje za przekroczenie progu 15 tys. zł

Przedsiębiorcy, którzy wbrew przepisom, będą rozliczać jednorazowe transakcje powyżej 15 tys. złotych w gotówce, a nie za pośrednictwem rachunku bankowego, nie będą mogli zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – będą musieli zwiększyć przychód.

Zasady te stosuje się także w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokonania płatności:
    • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
    • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym

Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Jakich zobowiązań dotyczą przepisy

Co ważne, przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności", wynikającej z transakcji, a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te nie mają zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. Takie formy uregulowania zobowiązań, jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte przepisami dotyczącymi limitów (strony umowy nie dokonują „płatności").

Zobacz interpretację indywidualną (2461-IBPB-1-2.4510.881.2016.1.JP) dotyczącą regulowania zobowiązań powyżej 15 tys. zł w sposób inny niż płatność.

W przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 2017 roku znowelizowany przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej otrzymuje brzmienie: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.".

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie