Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz prowadzić biznes w Polsce,  masz prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. Możesz także założyć oddział lub przedstawicielstwo w Polsce swojej firmy albo oferować lub świadczyć czasowo swoje usługi.  

Jeśli spełniasz któryś z niżej wymienionych warunków, to obowiązują Cię takie same zasady jak obywateli polskich:

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • jesteś obywatelem innego państwa i posiadasz m.in:
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • ochronę czasową w Polsce,
  • ważną Kartę Polaka.

Jeśli jednak nie spełniasz żadnych tych warunków, to aby prowadzić firmę w Polsce musisz założyć spółkę:

 • komandytową,
 • komandytowo-akcyjną,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjną.

Możesz także przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować udziały lub akcję.

Wniosek o wpis w CEIDG

Cudzoziemiec, analogicznie jak obywatel Polski, przez dokonanie wpisu (drogą tradycyjną lub on-line, za pośrednictwem formularza elektronicznego) w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej staje się przedsiębiorcą.

Użytkownicy chcący złożyć wniosek o wpis on-line, nieposiadający w certyfikacie kwalifikowanym w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL są zobowiązani do potwierdzenia swojego założonego konta na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Zarejestrować firmę można także przez telefon. Trzeba skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnia się wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje wniosek, który trzeba podpisać.  

Rejestracja w KRS

Cudzoziemiec ma możliwość dokonać rejestracji spółki z o.o. oraz komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy on-line przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i drogą tradycyjną. Korzystanie z systemu jest możliwe dla obywateli polskich oraz cudzoziemców po zalogowaniu. Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu eMS.

Uwaga! Od czerwca 2017 r., we wniosku o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów  zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku o wpis do KRS zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

Transgraniczna działalność usługowa

Masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE i chcesz czasowo świadczyć usługi w Polsce? Możesz skorzystać z tzw. transgranicznego świadczenia usług. Ma ono charakter czasowy i okazjonalny. Nie trzeba zakładać firmy w Polsce. Każdy usługodawca, także przedsiębiorca z UE może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej np. w Polsce.

Pamiętaj! Jeżeli przepisy polskie wymagają dla jakiegoś rodzaju działalności uzyskanie zezwolenia, koncesji czy wpis do określonego rejestru, też takie wymogi trzeba spełnić. 

Sprawdź, jak możesz czasowo transgraniczne świadczyć usługi oraz jakie są zasady Sprawdzenia kwalifikacji w przypadku transgranicznego świadczenia usług.

Zapoznaj się także z materiałem Tymczasowe wykonywanie działalności nieregulowanej w Polsce.

Nie każdy rodzaj usług można świadczyć w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Prowadzisz firmę, w którymś z państwa UE? Jeśli tak, to możesz otworzyć oddział w Polsce. Wykonywać działalność można w takim samym zakresie w jakim prowadzona jest firma za granicą.

Zasady te dotyczą również obywateli innych niż UE państw jeżeli mają podpisane umowy wzajemne z Polską.

Pamiętaj, żeby:

 • ustanowić  osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 • wpisać oddział do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • dołączyć akt założycielski, umowę albo statut wraz z tłumaczeniem na język polski,

Koniecznie używaj do oznaczenia oddziału nazwy firmy za granicą, z polskim tłumaczeniem formy prawnej oraz zwrotu „oddział w Polsce". Prowadź oddzielną księgowość po polsku, zgłaszaj wszystkie zmiany w ciągu 14 dni.

Uwaga! Minister może wydać zakaz prowadzenia działalności, gdy oddział nie będzie przestrzegał polskiego prawa. 

Przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych

Możesz otworzyć przedstawicielstwo swojej firmy w Polsce w zakresie reklamy i promocji.

Pamiętaj, żeby:

 • wpisać przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,
 • przedstawicielstwo można założyć tylko na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata,
 • wniosek był przygotowany w języku polskim,
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski oraz ewentualnie inny dokument określający siedzibę i osoby uprawnione do reprezentacji,
 • upoważnienie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa wraz z oświadczeniem o jego przyjęciu.

Konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która jest wskazana w rejestrze jako siedziba przedstawicielstwa (nie trzeba tego załączać do wniosku).

Minister może odmówić wpisania do rejestru jeśli nie spełnia się wszystkich wymogów. Może również przedstawicielstwo wykreślić z rejestru jeśli nie są przestrzegane przepisy prawa polskiego.

Szczegółowe informacje na temat przedstawicielstwa znajdziesz w poradniku otwieram przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce.

Najważniejsze informacje w skrócie:

 • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może być wpisane do rejestru tylko na czas określony - 2 lata wraz z prawem kontynuowania działalności na kolejne 2 lata,  
 • nie trzeba we wniosku o utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego zamieszczać informacji o osobie upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania, nie trzeba składać poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej,
 • przedsiębiorca zagraniczny nie musi składać dokumentu potwierdzającego prawo do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa, natomiast dokument taki trzeba posiadać,
 • decyzja o wykreśleniu z rejestru przedstawicielstw (wydana przez ministra) zastępuje decyzję o zakazie prowadzenia działalności w ramach przedstawicielstwa,  
 • przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oddziału ograniczone do sytuacji, w której likwidacja jest wynikiem wydania decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie