Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

W Polsce, po spełnieniu ustawowych wymogów, cudzoziemcy mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Szczegółowe zapisy znajdują się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: sdg.).

Zobacz, jak założyć działalność w Polsce.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyodrębnia następujące grupy cudzoziemców:

 • UE, EOG

Cudzoziemcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (art. 13 ust. 1 sdg.).

Obecnie do EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) należą jedynie cztery państwa: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria (nie są to kraje członkowskie Unii Europejskiej). W praktyce, art. 13 ust. 1 sdg. odnosi się do krajów wymienionych poniżej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 • obywatele pozostałych państw

Do cudzoziemców, którzy pochodzą z innych krajów niż powyżej wymienione, zastosowanie ma art. 13 ust. 2 – 2a oraz ust. 4 – 5 ustawy sdg. Wskazane przepisy zawierają katalog warunków, które regulując status i pobyt, uprawniają cudzoziemca do prowadzenia działalności na terenie Polski. Cudzoziemiec, który posiada udokumentowane jedno z praw, w ramach wymienionych poniżej, jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 lub art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach, osób o których mowa w lit. a, b, e oraz f ustawy o cudzoziemcach,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 • korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

Natomiast cudzoziemcy, do których nie odnosi się powyższe, z uwagi na posiadanie statusu innego niż wymienione, np. posiadają wizę uprawniającą ich do przebywania na terytorium RP, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej.

Co istotne, cudzoziemcy ci nie są zobowiązani do posiadania prawa pobytu na terytorium RP.

Cudzoziemcy mogą także przystępować do wskazanych poszczególnych spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje. Artykuł 13 ust. 3 sdg. zawiera wyjątek od tejże zasady, o ile umowy międzynarodowe zawierają w tym zakresie szczegółowe regulacje (w związku z zawartą umową, zapisy dotyczą obywateli Stanów Zjednoczonych).

Uregulowania dotyczące członków rodzin (osób zagranicznych i cudzoziemców)

 • członkowie rodziny osób zagranicznych, których obejmują zapisy umowy międzynarodowej i którzy mogą podejmować działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak te osoby zagraniczne,
 • członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.

Wniosek o wpis w CEIDG

Cudzoziemiec, analogicznie jak obywatel Polski, przez dokonanie wpisu (drogą tradycyjną lub on-line, za pośrednictwem formularza elektronicznego) w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej staje się przedsiębiorcą.

Użytkownicy chcący złożyć wniosek o wpis on-line, nieposiadający w certyfikacie kwalifikowanym w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL są zobowiązani do potwierdzenia swojego założonego konta na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Chcesz wiedzieć, jak zarejestrować jednoosobową działalność, zapoznaj się z artykułem Złożenie wniosku o wpis.

Rejestracja w KRS

Cudzoziemiec ma możliwość dokonać rejestracji spółki z o.o. oraz komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy on-line przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i drogą tradycyjną. Korzystanie z systemu jest możliwe dla obywateli polskich oraz cudzoziemców po zalogowaniu. Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu eMS.

Natomiast rejestracja spółek komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej jest możliwa jedynie drogą tradycyjną.

Uwaga! Od czerwca 2017 r., we wniosku o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów  zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku o wpis do KRS zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

Chcesz zarejestrować działalność albo oddział w KRS. Zapoznaj się z artykułem Rejestracja działalności albo oddziału.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie