Rejestracja spółki osobowej przez Internet

Przepisy umozliwiają przedsiębiorcom, podobnie jak w przypadku zawiązania i rejestracji spółki z o.o. (tzw. tryb S24), przeprowadzenie rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej on-line, przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zmiany umożliwiają, obok dotychczas istniejącej formy tradycyjnej, wykorzystanie systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed nowelizację Ksh. przepisy stanowiły, iż umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności (art. 23 Ksh.), natomiast umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art.106 Ksh.). Obecnie te wymogi zostały zniesione.

Jak założyć spółkę osobową przez internet

Zawarcie umowy zarówno spółki jawnej, jak i komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Użytkownik (albo użytkownicy) podpisujący dokumenty lub wniosek muszą posiadać założone i aktywne konto w systemie (system wymaga od każdej z podpisujących osób podania loginu i hasła na formularzu składnia wniosku). Umowa spółki jawnej i komandytowej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

Musisz pamiętać, że istnieje ograniczenie co do możliwości rejestracji spółki jawnej przez Internet.

Kiedy nie mogę zarejestrować spółki jawnej przez Internet

Zmiany, które weszły w życie z początkiem 2015 r. nie dotyczą spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną (tzn. spółek jawnych tworzonych na podstawie art. 26 § 4 Ksh.). W tym przypadku przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich w tradycyjnej formie.

Ograniczenia związane ze stosowaniem wzorca umowy spółki

Należy pamiętać, że rejestracja z wykorzystaniem wzorca umowy to uproszczona forma (możliwość wyboru tylko w ramach zawartych zapisów). Formularz daje pewien margines wyboru, jednak przy założeniu, że są to typowe (opisane w Ksh.) rozwiązania.

Przy rejestracji spółki przez Internet wkład może być tylko gotówkowy. Z kolei w przypadku spółki jawnej zgodnie z istniejącym wzorem on-line, możliwa jest jedynie reprezentacja dwuosobowa, tj. dwóch wspólników lub wspólnik łącznie z prokurentem.

Najczęściej popełniane błędy przy rejestracji

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są najczęściej popełniane błędy przy rejstracji oraz jak ich uniknąć, zajrzyj do artykułu na ten temat.

Podstawa prawna

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jakich formalności powinieneś dopełnić po rejestracji spółki.

 

Po rejestracji >>

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie