Rejestracja spółki osobowej przez Internet

Wejście w życie od 15 stycznia 2015 r. części z przepisów ustawy z 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw uprościło wymogi związanych z zakładaniem, jak i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh.) umożliwiła przedsiębiorcom, podobnie jak w przypadku zawiązania i rejestracji spółki z o.o. (tzw. tryb S24), przeprowadzić rejestrację spółki jawnej oraz spółki komandytowej on-line, przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zmiany umożliwiają, obok dotychczas istniejącej formy tradycyjnej, wykorzystanie systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed nowelizację Ksh. przepisy stanowiły, iż umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności (art. 23 Ksh.), natomiast umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art.106 Ksh.). Obecnie te wymogi zostały zniesione.

Jak założyć spółkę osobową przez internet

Zawarcie umowy zarówno spółki jawnej, jak i komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Użytkownik (albo użytkownicy) podpisujący dokumenty lub wniosek muszą posiadać założone i aktywne konto w systemie (system wymaga od każdej z podpisujących osób podania loginu i hasła na formularzu składnia wniosku). Umowa spółki jawnej i komandytowej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

Musisz pamiętać, że istnieje ograniczenie co do możliwości rejestracji spółki jawnej przez Internet.

Kiedy nie mogę zarejestrować spółki jawnej przez Internet

Zmiany, które weszły w życie z początkiem 2015 r. nie dotyczą spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną (tzn. spółek jawnych tworzonych na podstawie art. 26 § 4 Ksh.). W tym przypadku przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich w tradycyjnej formie.

Ograniczenia związane ze stosowaniem wzorca umowy spółki

Należy pamiętać, że rejestracja z wykorzystaniem wzorca umowy to uproszczona forma (możliwość wyboru tylko w ramach zawartych zapisów). Formularz daje pewien margines wyboru, jednak przy założeniu, że są to typowe (opisane w Ksh.) rozwiązania.

Przy rejestracji spółki przez Internet wkład może być tylko gotówkowy. Z kolei w przypadku spółki jawnej zgodnie z istniejącym wzorem on-line, możliwa jest jedynie reprezentacja dwuosobowa, tj. dwóch wspólników lub wspólnik łącznie z prokurentem.

Zmiany od 1 kwietnia 2016 roku

Od 1 kwietnia 2016 r. możliwa jest nie tylko rejestracja spółek przez Internet, ale także dokonywanie zmian (jak np. ustanowienie prokury) w przypadku spółek jawnych, komandytowych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną utworzone przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Stosując wzorzec uchwały będzie można wprowadzać zmiany do umowy spółki. Tutaj dowiesz się więcej na ten temat.

Po rejestracji >>

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie