Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Procedurę rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy (tzw. S24) umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o założenie spółki z o.o. w trybie S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

W przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być wkład niepieniężny (aport), rejestracji dokonujemy wykorzystując tradycyjną ścieżkę tj. podpisanie aktu notarialnego. 

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Proces rejestracji, krok po kroku:

1. Rejestracja użytkowników w systemie eMS

Korzystanie z systemu jest możliwe zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców. Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu Ems przy pomocy loginu i hasła

W procesie rejestracji w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać aktywne konto w systemie eMS.

2. Przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki

  • nazwa rejestrowanej spółki (pole w formularzu nazwane „firma spółki"),
  • dane adresowe spółki (istnieje możliwość podania w systemie adresu strony internetowej oraz e-mail rejestrowanej spółki – po dokonaniu wpisu dane są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie),
  • lista wspólników, lista stawających, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy danej spółki),

3. Wprowadzenie danych do formularza wniosku w systemie

  • wypełnienie formularzy i dokumentów niezbędnymi danymi związanymi z rejestracją spółki, wypełnienie wniosku o wpis do KRS,
  • należy zdefiniować przedmiot działalności rejestrowanej spółki, wybierając odpowiednie kody PKD.

Ważne! Informacje dotyczące wyboru nazwy, siedziby spółki, kodów PKD, rachunków bankowych znajdziesz w dziale Zakładam firmę.

 4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku

Przed podpisaniem, każdy z wygenerowanych dokumentów widniejących na liście, można wyświetlić i zweryfikować jego treść. Na tym etapie, w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów, istnieje możliwość dokonania poprawek.

5. Podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym

Podpisane dokumenty należy pobrać z systemu i zapisać na komputerze.

W sytuacji, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika procesowego, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostanie rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik.

6. Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard

Koszty (w roku 2015):

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku (250 zł),
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł),
  • opłata manipulacyjna eCard (14,40 zł).

7. Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym

Na tym etapie następuje przesłanie wniosku do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania. Wnioski o rejestrację spółki z o.o. składane za pośrednictwem systemu eMS są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze w godzinach pracy sądów.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkową pomoc przy rejestracji spółki w systemie S24, wejdź na stronę Centrum wsparcia systemu S24.  Znajdziesz tam m.in. numery telefonów i adres e-mail, pod którymi możesz uzyskać wsparcie.

Ważne! Szegółowy opis procedury rejestracji spółki w trybie S24 znajdziesz w Dokumentacji Użytkownika systemu S24.

Dowiedz się więcej na temat nowych możliwości elektronicznego załatwiania spraw związanych z prowadzeniem spółki z o.o zarejestrowanej w systemie S24.

Kroki po uzyskaniu wpisu w KRS

Zarząd spółki, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, składa do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3, samodzielnie obliczyć podatek oraz dokonać jego wpłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszony o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata manipulacyjna eCard nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.

Przy e-rejestracji (S24) od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje zasada tzw. jednego okienka. Ustał dotychczasowy wymóg składania odrębnych wniosków do Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenia do ZUS płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. Zniesiony został także obowiązek przekazywania dodatkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości. Stało się to możliwe po wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (CRP-KEP). Na skutek wspomnianych operacji stosowne dane są przesyłane między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które są składane do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Co istotne, do CRP-KEP automatycznie zostają przekazywane dane z rejestracji (pierwszego wpisu do rejestru), jak również wszelkie zmiany dokonywane w KRS. 

Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Pamietaj też, że podatnicy VAT, na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją VAT, powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim zaczną dostarczać towary lub świadczyć usługi. Dowiedz się więcej na temat rejestracji VAT.

Dowiedz się więcej

  • Uzyskaj informacje, jak dopełnić pozostałe formalności związane z ubezpieczeniami w ZUS lub KRUS, kasą fiskalną, działalnością regulowaną – zobacz artykuł Po rejestracji.

Jeśli chcesz w zakresie w.w. tematyki skorzystać z porady eksperta, zadaj pytanie poprzez formularz.

 

Po rejestracji >>

<< Formy działalności

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie