Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Spółki S24 – nowe możliwości od 1 kwietnia 2016 roku

Zarejestrowałeś, albo planujesz rejestrację spółki w KRS drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S24? Jeśli tak, powinieneś wiedzieć, że od 1 kwietnia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych (i aktów wykonawczych), które ułatwiają składanie drogą elektroniczną wniosków do KRS w przypadku spółek: jawnej oraz komandytowej, a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie możliwa do zrealizowania drogą elektroniczną jest nie tylko rejestracja spółek, ale także zmiany w umowie, podwyższenie kapitału, czy podejmowanie uchwał. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z ułatwień, spółka musi być zarejestrowana drogą elektroniczną (przy użyciu wzorca umowy).

Jest to kolejny etap ułatwień w elektronicznej rejestracji spółek po zmianach, które wprowadzono pod koniec 2014 roku.

Jakie zmiany po 1 kwietnia 2016?

Dzięki zmianom w przepisach możliwe jest m.in (drogą elektroniczną z wykorzystaniem wzorców)

w przypadku spółek jawnych i komandytowych:

  • dokonywanie zmian w umowie w zakresie tzw. postanowień zmiennych, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie S24. (Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki),
  • przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na podmiot trzeci,
  • podjęcie uchwał dotyczących zmiany adresu spółki i złożenie w tym zakresie wniosku o wpis do KRS,  
  • podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożenie w tym zakresie wniosku o wpis do KRS,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki. Podjęcie uchwały droga elektroniczną przy użyciu wzorca wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego online i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest (drogą elektroniczną):

  • podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie S24. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem S24. Podjęcie uchwały nie wymaga formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, warunkiem jej podjęcia jest jednak wykonanie co do niej prawa głosu przez wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się poprzez oświadczenie złożone w systemie S24, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Przy wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do uchwały. Uchwała jest równoważna z uchwałą sporządzoną w formie pisemnej. Uchwały dołącza się do księgi protokołów w postaci wydruków uchwał z systemu teleinformatycznego poświadczonych podpisami zarządu,
  • dokonanie zmiany w zakresie tzw. postanowień zmiennych umowy,
  • podwyższenie kapitału zakładowego (jeśli dokonujemy tego za pomocą wzorca dostępnego online kapitał może być pokryty tylko wkładami pieniężnymi, aport możliwy jest w formie tradycyjnej, czyli aktu notarialnego),
  • zbycie udziałów (oświadczenia zbywcy i nabywcy opatrzone powinny być bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym),
  • podjęcie uchwały o zmianie adresu.

Pamiętaj, że realizując każdą z wyżej wymienionych czynności, musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Wzorce dotyczące spółki z o.o. znajdziesz w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Profil zaufany ePUAP w KRS – nowe zastosowania

Od 1 kwietnia 2016 r. zmieniają się także zasady wykorzystania profilu zaufanego przy składaniu dokumentów i wniosków do KRS. Do tej pory większość z nich musiała być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenie podpisu profilem zaufanym można było wykorzystywać tylko przy założeniu spółki jawnej i komandytowej w trybie S24 oraz przy składaniu sprawozdań finansowych do KRS (przy internetowej rejestracji spółki z o.o. wystarczył zwykły podpis elektroniczny). Od początku kwietnia 2016 r. wszystkie wnioski składane do KRS przez internet mogą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Dowiedz się, jak uzyskać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Opisane powyżej procedury można realizować za pomocą serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości E-MS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie