Ułatwienia w rejestracji spółek w KRS oraz w wykreślaniu nieaktywnych podmiotów

Zasada jednego okienka

Przy rejestracji w KRS obowiązuje zasadę tzw. „jednego okienka", co w praktyce oznacza dla rejestrowanego podmiotu otrzymanie, wraz z numerem KRS, także numer REGON i NIP.  Procedura „jednego okienka" obejmuje wnioski składane w formie papierowej, jak i rejestrację elektroniczną.

Podmiot podlegający wpisowi do KRS jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z kompletem załączników (formularze wniosków wykorzystywanych w KRS pobrania są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

Wraz ze składanym do KRS wnioskiem w formie papierowej nie masz obowiązku załączania stosownych zgłoszeń oraz dokumentów przeznaczonych dla urzędów (obecnie nie musisz, za pośrednictwem KRS, przekazywać do urzędu skarbowego umowy potwierdzającej tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się siedziba spółki).

Nie masz obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego poświadczonego przez zarząd odpisu umowy spółki z o.o., jak i statutu spółki akcyjnej.

Uproszczona procedura rejestracyjna umożliwia nowoutworzonemu podmiotowi podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu wpisu do rejestru KRS (wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze).

Tzw. dane podstawowe i dane uzupełniające

Dane podmiotu zawarte we wpisie do KRS to tzw. „dane podstawowe" – dane te są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (CRP-KEP). Następnie przez CRP–KEP przesyłane są do Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS. Automatyczne przesyłanie danych dotyczy złożenia pierwszego wniosku w KRS, jak i wszelkich aktualizacji – co jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają automatycznie do właściwych rejestrów urzędowych.

Nadanie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega na ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze KRS, po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Oznacza to, że monitorując treść swojego wpisu od razu będziesz wiedzieć, jakie numery Ci nadano.

Tzw. dane uzupełniające dla urzędu skarbowego (NIP-8)

Dane umieszczane w rejestrze KRS to podstawowa informacja o spółce. Dane uzupełniające to dodatkowe informacje, które nie są ujawniane w KRS (m.in. wykaz rachunków bankowych, data powstania obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, adres do korespondencji).

Jako przedstawiciel wpisanego do KRS podmiotu, masz obowiązek Zgłoszenia tych danych do urzędu skarbowego odrębnie.

Formularz NIP-8 spółka (w praktyce Ty, jako jej przedstawiciel) składa elektronicznie lub we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym (wersja papierowa). Zgłoszenie NIP-8 musisz złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (7 dni od daty powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym). Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku jednoosobowych spółek z o.o. Dane uzupełniające z CRP-KEP są automatycznie przekazywane do rejestru REGON i do Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS.

W formularzu NIP-8 dla spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo- akcyjna) wpisuje się dane poszczególnych wspólników wraz z ich numerami NIP.

ZUS, na podstawie otrzymanych danych podstawowych i uzupełniających, tworzy automatycznie konto płatnika składek dedykowane rozliczaniu składek na poszczególne ubezpieczenia, oraz sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek.

Limit liczby kodów PKD

We wniosku o wpis w KRS możliwe jest zamieszczenie nie więcej niż dziesięciu pozycji zgodnie z PKD, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Jeżeli Twoja spółka została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2014 r., masz 5 lat na dostosowanie listy PKD do nowych przepisów.

Aktualizacja danych w KRS – wykreślenie z urzędu

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., pozwoliła łatwiej usunąć z rejestru spółki nieprowadzące działalności.

Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

  • oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków (o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy).

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zgłosić zamknięcie spółki z o.o. do KRS, zajrzyj do publikacji Likwidacja spółki z o.o. 

Podstwa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie