Rejestracja spółki cywilnej w REGON (formularz RG-OP)

Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności w prowadzonym przez GUS krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Jeśli rejestrujesz się w CEIDG lub KRS wpis do rejestru REGON następuje automatycznie na podstawie danych przesyłanych z tych rejestrów. Są jednak pewne wyjątki. W sytuacjach gdy wpis, zmiana lub skreśleniem wpisu do rejestru REGON nie następuje z urzędu, podmioty gospodarcze są zobowiązane do samodzielnego złożenia wniosku. Obowiązek ten dotyczy m.in. procedury rejestracji, zmiany danych, albo zamknięcia spółki cywilnej.

Wnioski do GUS składa się na formularzach RG-OP (lub RG-OF) wraz z odpowiednimi załącznikami (druk RG-SC, RG-RD).

Przejdź do usługi: Uzyskaj numer identyfikacyjny REGON dla spółki cywilnej.

Druki RG-OP i RG-OF, kto i kiedy je składa

  • Wniosek RG-OP jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz ich jednostek lokalnych z wyłączeniem m.in. przedszkoli i szkół.

Wniosek składają wspólnicy spółki cywilnej przy rejestracji (REGON dla spółki cywilnej), zmianach danych i rozwiązaniu spółki. 

Dodatkowo składają go zarządy wspólnot mieszkaniowych. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów może również złożyć spółka kapitałowa w organizacji. Wynika to z faktu, że ma ona prawo podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do KRS a w tej sytuacji będzie zobowiązana posługiwać się swoim numerem REGON, zanim nastąpi jej formalna rejestracja w KRS.

W przypadku składania wniosku RG-OP przez spółkę cywilną obligatoryjnie należy dołączyć załącznik RG-SC, który jest przeznaczony do zgłoszenia informacji o wspólnikach spółki cywilnej.

Integralną częścią wniosku RG-OP jest załącznik „RG-RD Wykonywana działalność", który  wypełnia się w przypadku potrzeby wskazywania dużej ilości kodów PKD (więcej niż 9 pozycji).

  • Wniosek RG-OF jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 42 ust. 2 ww. ustawy o statystyce publicznej lub ich jednostkach lokalnych (nie dotyczy przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEIDG)

W praktyce wniosek składają najczęściej rolnicy oraz podmioty zajmujące się działalnością leczniczą.  

Równocześnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą poinformować GUS składając wniosek RG-OF o zmianach dot. ich działalności, które nie są uwidaczniane w rejestrze CEIDG np. zmiana liczby pracujących.

Gdzie należy złożyć RG-OP i w jakim terminie?

Wniosek RG-OP lub RG-OF wraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w wersji papierowej we właściwym Urzędzie Statystycznym. Dane kontaktowe urzędów statystycznych w sprawie REGON.

Podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Jak wypełniać?

Ze szczegółową instrukcją wypełnienia poszczególnych wniosków RG-OP lub RG-OF oraz właściwych załączników zapoznasz się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Pamiętaj, że każdy wypełniony wniosek powinien zostać podpisany przez osobę uprawnioną do  reprezentacji  podmiotu. W przypadku spółki cywilnej wniosek powinien być podpisany  przez wszystkich  wspólników  lub  przez  jednego  ze  wspólników  o  ile  do  wniosku  dołączony  zostanie  dokument podpisany przez wszystkich wspólników, potwierdzający powstanie/zgłaszenie zmiany/zakończenie działalności spółki cywilnej. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio do GUS w wersji papierowej. Możesz skorzystać także z usługi uzyskania numeru REGON dla spółki cywilnej.  

Po otrzymaniu numeru REGON dla spółki cywilnej koniecznie zgłoś to w CEIDG.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy składany wniosek.

Kwestie dotyczące wpisu do rejestru REGON reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Zobacz, jak uzyskać zaświadczenie o wpisie z REGON.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie