Złożenie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składa się przez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej).

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną

Dostęp z autoryzacją

Formularz CEIDG-1, który ma być złożony drogą elektroniczną, jest dostępny na stronie www.firma.gov.pl.

Wniosek o wpis do CEIDG musi być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym (bezpłatny).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Podpis elektroniczny i profil zaufany.

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej www.firma.gov.pl i podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Na stronie www.firma.gov.pl można również założyć konto przechowujące podstawowe dane użytkownika, co przyśpieszy proces obsługi wniosku (będzie on prewypełniany na podstawie informacji podanych wcześniej w celu założenia konta).

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną.

System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy

Osobiście

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej, na odpowiednim formularzu (pobranym ze strony www.firma.gov.pl), podpisać go własnoręcznie i zanieść go do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W opisany powyżej sposób wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Rejestracja w US i ZUS

Gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). Więcej na ten temat w poradniku Rejestruję sią jako podatnik VAT.

W ciągu siedmiu dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Spółka cywilna

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, dowiedz się więcej na temat dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.

Po rejestracji >>

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie