Zgłoszenie do ubezpieczeń

Udało Ci się zarejestrować swoją działalność gospodarczą - gratulujemy.

Teraz  powinieneś dopełnić formalności w ZUS.

Zgłoszenie płatnika i ubezpieczonego

Zarejestrowanie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków. Jednym z nich jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za siebie – jako przedsiębiorcę oraz za pozostałe osoby, które pomagają przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponieważ jesteś przedsiębiorcą, to na Tobie ciąży obowiązek zgłoszenia osób ubezpieczonych do ZUS.

Wypełniając obowiązki rejestracyjne w ZUS powinieneś wiedzieć, że płatnikiem składek jest osoba odpowiedzialna za obliczenie składek w prawidłowej wysokości i ich wpłacenie do ZUS. Ubezpieczonym jest osoba, która jest beneficjentem systemu zabezpieczenia społecznego. Jesteś to zarówno Ty – jako przedsiębiorca, jak i osoby, które pomagają Ci prowadzić działalność.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo wspólnikiem spółki osobowej (jawnej, partnerskiej albo komandytowej), musisz dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych. Ten sam obowiązek ciąży również na jedynym wspólniku sp. z o.o (tj. jednoosobowej spółce z o.o.).

Masz działalność zarejestrowaną w CEIDG albo jednoosobową spółkę z o.o. i nie zatrudniasz pracowników, sprawdź jak zarejestrować się w ZUS jako ubezpieczony i jakie są zasady opłacania składek.

Na zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS masz 7 dni od momentu zarejestrowania działalności.

Firmy zarejestrowane w CEIDG a ZUS

W związku z rejestracją w CEIDG, dzięki zasadzie tzw. jednego okienka Twoje dane (jako płatnika składek) otrzymał ZUS. Nie musisz wypełniać i składać formularzy ZFA, ZBA. Jako jednoosobowy przedsiębiorca występujesz jednak w podwójnej roli – jesteś płatnikiem swoich składek i równocześnie ubezpieczonym. Oznacza to, żedodatkowo musisz zgłosić się do ZUS (jako płatnik masz obowiązek zgłosić ubezpieczonego, czyli siebie). Zgłaszasz także pracowników i osoby współpracujące. Na zgłoszenie ubezpieczonego masz siedem dni od chwili powstania obowiązku ubezpieczeniowego (zarejestrowania działalności, zatrudnienia pracownika albo współpracownika). Do zgłoszenia ubezpieczonego (siebie, pracownika) służy formularz ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania formularza) Jeżeli z tytułu prowadzonej działalności podlegasz tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszenie do ZUS odbywa się przez złożenie formularza ZUS ZZA (bez wypełniania ZUS ZUA). Zobacz instrukcję wypełniania formularza ZUS ZZA.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystający z preferencyjnej składki na ubezpieczenia społeczne, tzw. mały ZUS wpisuje jako kod tytułu ubezpieczenia 05 70.

Po upływie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (utrata prawa do preferencyjnej składki na ubezpieczenia społeczne albo brak takiego prawa przy rejestracji) właściwym kodem staje się 05 10.

Wiedz, że 24 miesiące "małego ZUS" oznaczają pełne miesiące. Jeśli założysz firmę np. drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później przejdziesz na "duży ZUS".

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Masz działalność zarejestrowaną w CEIDG albo jednoosobową spółkę z o.o. i nie zatrudniasz pracowników, dowiedz się więcej, jak zarejestrować się w ZUS jako ubezpieczony i jakie są zasady opłacania składek.

Dowiedź się więcej na temat: płatnik składek do ZUS.

W publikacjach ZUS znajdziesz szczegółowo opisane obowiazki płatnika, a także informacje o wyliczaniu podstawy składek na ubezpieczenia.

Zgłoszenie przez CEIDG

Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG, bez konieczności wizyty w ZUS. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania) i ZUS ZZA (zobacz instrukcję wypełniania) oraz:

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

Rejestracja w KRS a ZUS

Jeśli rejestrujesz spółkę kapitałową w KRS (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z wieloma wspólnikami) powinieneś wiedzieć, że dane objęte wpisem do KRS przekazywane są automatycznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są złożyć we właściwym urzędzie skarbowym druk NIP-8 (tzw. dane uzupełniające). Dane uzupełniające zawierają m.in.: nazwę skróconą płatnika składek, datę powstania obowiązku opłacania składek, wykaz rachunków bankowych, adres prowadzenia działalności.

Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
  • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

W przypadku rejestracji spółek kapitałowych nie musisz sam przekazywać do ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek. Wspólnicy nie podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym (podlegają im wspólnicy spółek osobowych i jednoosobowych spółek z o.o.).

Jeśli aktualizujesz dane w KRS lub dane uzupełniające (we wniosku NIP-8), ZUS zaktualizuje dane z i sporządzi dokumenty:

  • ZUS ZPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek: osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
  • ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek / zawieszenia działalności,
  • ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
  • ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

W przypadku spółek osobowych (komandytowych, jawnych i partnerskich) oraz jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy podlegają ubezpieczeniom i zobowiązani są  dokonać zgłoszenia siebie, jako płatnika składek do ubezpieczeń, (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS w ciągu 7 dni od wpisu do KRS (rejestracja nie następuje automatycznie). Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pomocą poczty) zgłoszenie:

  • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, czyli numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
  • siebie do ubezpieczeń jako osoby ubezpieczonej – na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

Zobacz poradnik ZUS Rejestrujesz firmę w KRS?

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić formularz zgłoszenia płatnika składek, zapoznaj się z poradnikami ZUS:

Nie wiesz, jak zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, pomożemy Ci. Zapoznaj się z interaktywnym poradnikiem Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz się również zapoznać z poradnikiem ZUS w tym zakresie: Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Od 2016 r. wprowadzone zostały e-zwolnienia. Dowiedz się więcej na ten temat.

Ulga na start

Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu, wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Możesz skorzystać z ulgi ZUS na start i przez 6 miesięcy opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne

Dowiedz się:

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne

Jako początkujący przedsiębiorca wpisany do CEIDG masz prawo skorzystać z tzw. małego ZUS - obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata od rejestracji działalności.

Nie wiesz, czy masz prawo skorzystać z tzw. małego ZUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Ubezpieczony w innym kraju UE

Jeżeli posiadasz działalność w innym kraju UE i podlegasz tam ubezpieczeniom społecznym, najprawdopodobniej nie musisz opłacać składek do ZUS.

Sprawdź, jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczony w KRUS

Jeżeli jesteś rolnikiem lub członkiem jego rodziny ubezpieczonym w KRUS, rejestracja działalności lub pomoc przedsiębiorcy (jako członek rodziny) nie oznacza automatycznego przejścia do ZUS.

Nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić aby pozostać w KRUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Zatrudnianie pracowników – zgłoszenie do ZUS

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz ich zgłosić do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni. Dowiedz się więcej na temat obowiązków przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników.

Zagraniczny płatnik do ZUS

Dowiedz się, jak zarejestrować zagranicznego płatnika ZUS.

Termin zapłaty składek i składania deklaracji ZUS

W zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników czy nie, składki są opłacane w różnych terminach. Będzie także zobowiązany składać deklaracje ubezpieczeniowe. Zapoznaj się z artykułem Płatnik składek do ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie