Działalność regulowana: wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (np. prowadzenie kantoru) wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorca prowadzący działalność regulowaną ma dodatkowe obowiązki związane z wykonywaniem działalności zgodnie z określonymi wymogami. Jest także zobowiązany do aktualizacji informacji, które podlegają wpisowi do rejestru.

Więcej na temat ograniczeń w prowadzeniu działalności dowiesz się z tego artykułu.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

W przypadku wykreślenia z CEIDG, przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną nie muszą składać do właściwego organu wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej sam wykreśla wpis w rejestrze na podstawie informacji otrzymanych z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Tak samo jest w przypadku działalności gospodarczej wpisanej do KRS (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeżeli spółka zostanie wykreślona z KRS również nie trzeba składać odrębnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Wciąż istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze, jeśli np. kontynuujesz prowadzenie firmy, ale planujesz zakończenie wykonywania działalności regulowanej.

Aby zapoznać się z przebiegiem odpowiednich procedur, które przedsiębiorca powinien zrealizować w związku z zamykaniem działalności gospodarczej, skorzystaj z wyszukiwarki procedur.

Co ważne, nowe przepisy dotyczą rejestrów działalności regulowanej – nie obejmują innych form działalności reglamentowanej (wymagających zezwoleń lub koncesji), dla których obowiązki informacyjne pozostają bez zmian.

Jakie rodzaje działalności obejmują przepisy

Działalności regulowane, dla których wymagane było wcześniej złożenie odrębnego wniosku o wykreślenie:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie