Wykreślenie spółek niezarejestrowanych w KRS

Byłeś właścicielem, udziałowcem albo wierzycielem spółki, która figurowała w starych rejestrach i nie dopełniła obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym? Powinieneś wiedzieć, że spółki, które figurowały w tzw. Rejestrze Handlowym B i nie zostały przerejestrowane do KRS do 31 grudnia 2015 roku zostały wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 roku. Od tego dnia nie można się też posługiwać (wcześniej można było to robić w wyjątkowych sytuacjach) żadnymi dokumentami (wyciągami, zaświadczeniami) z Rejestru Handlowego B.

Co z mieniem spółek, które nie dopełniły obowiązku rejestracji w KRS do 31 grudnia 2015 roku?

Mienie takich spółek z mocy prawa przeszło na rzecz Skarbu Państwa.  Jednocześnie ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za jej zobowiązania (co ważne – do wysokości mienia przejętego od spółki). W momencie wykreślenia spółki z rejestru, wygasły też uprawnienia wszystkich wspólników, a także innych osób, którym przysługuje udział w majątku likwidacyjnym (np. członków spółdzielni). Inaczej mówiąc, od 1 stycznia 2016 roku, spółki te straciły swój byt prawny.

Dochodzenie wierzytelności

Wierzyciele, którzy mają roszczenia wobec firm wykreślonych 1 stycznia 2016 roku mogą dochodzić ich od Skarbu Państwa, ale tylko do końca 2016 roku. Jeżeli przed 1 stycznia 2016 roku wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko takiej firmie, wierzyciel powinien do końca 2016 roku złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wszystkie roszczenia wygasają z początkiem 2017 roku.

Dodatkowe informacje

Kwestie spółek, które nie zarejestrowały się w KRS do 31 grudnia 2015 roku reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. W ustawie opisany jest także tryb postępowania w przypadku dochodzenia roszczeń, czy kwestii przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości spółki.

Dowiedz się więcej na temat wyrejestrowania ubezpieczonego i płatnika oraz zakończenia działalności i dopełnienia formalności wobec urzędu skarbowego.

Zapoznaj się także z poradnikiem ZUS Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie