Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób elektroniczny

Spółkę z o.o. można założyć samodzielnie lub ze wspólnikiem.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów (pieniężnych lub rzeczowych). Wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem za zobowiązania podatkowe, w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. w sposób elektroniczny, kapitał zakładowy spółki (co najmniej 5.000 złotych) musi zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej. Wkłady do spółki z o.o. mogą zostać w całości wniesione na etapie zgłaszania spółki do KRS bądź po rejestracji spółki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

Zarejestrowanie nowej spółki wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółki utworzone w sposób elektroniczny (w trybie s24) muszą ten podatek obliczyć i uiścić samodzielnie (płatnikiem jest nowo powstała spółka z o.o.).

 

Rejestracja:

Rejestrując spółkę z o.o. w sposób elektroniczny nie trzeba sporządzać umowy spółki w formie aktu notarialnego, co jest znacznie tańsze, ale należy posłużyć się wzorem umowy umieszczonym w systemie https://ems.ms.gov.pl/, który zawiera podstawowe klauzule umowne, pozwalające tylko w pewnym zakresie na zindywidualizowanie umowy spółki. Niższa jest również opłata za sam wpis, gdyż wynosi 250 zł (w przypadku "papierowej" rejestracji opłata ta wynosi 500 zł). Opłata za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi tyle samo w przypadku obydwu trybów rejestracji, tj. 100 zł.

Osoba, która będzie korzystać z systemu, musi się w nim zarejestrować (opcja "Zarejestruj się" pod kwadratem "Moje konto"). Tylko zarejestrowana osoba może zalogować się do systemu. Dopiero dla zalogowanego użytkownika uaktywnia się opcja pod kwadratem Krajowy Rejestr Sądowy "Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy".

Zakładając konto w systemie eMS osoba wskazuje swoje dane (osobowe, adresowe, ewentualnie kont bankowych) i uwierzytelnia je podając swój login i hasło. Login i hasło stanowią zwykły podpis elektroniczny, który służy zarówno do logowania do systemu, jak i podpisywania dokumentów. Zatem, aby zawiązać umowę spółki wystarczy jedynie zwykły podpis elektroniczny - login i hasło, nie jest zaś wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

W przypadku elektronicznej rejestracji spółki, od 1 grudnia 2014 r. została wprowadzona zasada "jednego okienka". Przedsiębiorca chcący zarejestrować spółkę zobowiązany jest bowiem jedynie wystąpić drogą elektroniczną z wnioskiem o jej rejestrację oraz dołączyć listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym, oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki) oraz oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu na pełnienie przez nich funkcji. Wymóg dołączenia oświadczenia nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis. W przypadku, gdy oświadczenie, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki, zarząd spółki składa do sądu rejestrowego to oświadczenie w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru.

Jednocześnie ustał dotychczasowy wymóg składania odrębnych wniosków do Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenia do ZUS płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. Zniesiony został także obowiązek przekazywania dodatkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości. Stało się to możliwe po wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Na skutek wspomnianych operacji stosowne dane są przesyłane między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które są składane do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych.

Dane umieszczane w KRS mają stanowić podstawowe informacje o spółce. Natomiast, dane uzupełniające, których podania wymaga się w celu pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też adresy miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) spółka powinna podać, już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Ponadto, co istotne, dane te są podawane w ramach jednego formularza (NIP-8), który spółka składa we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym. Przekazane urzędowi dane trafiają do KEP, skąd zostają przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

 

Rejestracja w sposób elektroniczny

 

Ważne!

Warunkiem skorzystania z rejestracji spółki z o.o. s24 jest wymóg, by każda osoba podpisująca dokumenty i/lub wniosek posiadała założone i aktywne konto w systemie eMS. Poza tym w chwili składania wniosku w trybie s24 wszystkie osoby podpisujące muszą znajdować się przy tym samym komputerze w celu podpisania dokumentów (wniosku).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.