Podatek liniowy - 19%

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia przez wspólnika właściwemu, według miejsca zamieszkania podatnika, naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wspomniane oświadczenie może też być złożone na wniosku o wpis (lub zmianę wpisu) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych oraz wspólników spółki cywilnej).

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie, którą wybrał.
Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.


Stawki podatkowe


Obowiązki:
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, indywidualnych imiennych kart przychodów dla zatrudnionych pracowników,
• wystawianie na żądanie klienta faktur lub rachunków dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz przechowywanie ich kopii,
• gromadzenie i przechowywanie dowodów zakupu towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz innych dowodów, na podstawie których dokonuje się zapisów w księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej,
• sporządzenie i wpisanie do księgi spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i na koniec każdego roku podatkowego bądź likwidacji działalności,
• wpłacanie zaliczek na podatek (co miesiąc do 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartalnie do 20 każdego m-ca następującego po kwartale),
• złożenie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego zeznania PIT-36L.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.