Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów, niewymagająca składania dodatkowych oświadczeń przez  podatników. Ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku składki zdrowotnej dotyczy to tylko jej części stanowiącej 7,75% podstawy naliczenia tej składki.
Zaliczki na podatek płatne są do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia chyba że wcześniej podatnik rozliczy dany rok podatkowo (złoży deklarację podatkową).


Stawki podatkowe


Obowiązki:
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, indywidualnych imiennych kart przychodów dla zatrudnionych pracowników,
• wystawianie na żądanie klienta faktur lub rachunków dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz przechowywanie ich kopii,
• gromadzenie i przechowywanie dowodów zakupu towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz innych dowodów, na podstawie których dokonuje się zapisów w księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej,
• sporządzenie i wpisanie do księgi spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i na koniec każdego roku podatkowego bądź likwidacji działalności,
• wpłacanie zaliczek na podatek (co miesiąc do 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartalnie do 20 każdego m-ca następującego po kwartale),
• złożenie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego zeznania PIT-36.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.