Co warto wiedzieć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jak złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Osoby fizyczne chcące prowadzić działalność gospodarczą muszą zarejestrować ją w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG (można także wskazać inny przyszły termin). Wpisu do ewidencji można dokonać elektronicznie albo tradycyjnie na papierze. Wniosek o wpis do CEIDG oraz wszystkie ewentualne załączniki (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN) należy złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. W przypadku wniosku wypełnionego elektronicznie na stronie CEIDG nie ma podziału na wyżej wymienione części. Więcej informacji w w artykule "Złożenie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)."

 

Kto nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG nie podlega wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne (np. prowadzenie banku). Więcej informacji w artykule "Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bez obowiązku rejestracji w CEIDG". 

 

Zanim wypełnisz wniosek

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej warto zastanowić się nad planowaną formą działalności gospodarczej, miejscem jej wykonywania, przewidywaną formą opodatkowania, a także nazwą firmy (nazwa musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy). Należy także zebrać posiadane dokumenty (np. dowód osobisty, paszport), informacje o posiadanych numerach PESEL, NIP, REGON (o ile są posiadane), gdyż pewne dane w nich zawarte będą niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli masz  już nadany  numery NIP lub REGON, to rejestrując działalność gospodarczą nie zapomnij o tym, iż należy je podać.

Należy podkreślić, iż wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych rejestrujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie (jeżeli go nie masz), zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, wraz z wyborem formy wpłaty zaliczki.
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS).

Dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaniesz ponadto zapytany  o:

 • adres zamieszkania;
 • adres zameldowania (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania);
 • przewidywaną ilość pracujących oraz zatrudnionych;
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli jest inne niż adres zamieszkania);
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (wraz z podaniem symbolu PKD wskazującym na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przewidywaną ilością pracujących oraz zatrudnionych);
 • informację dotyczącą rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej z ewentualnymi danymi podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (podaje się także adres miejsca przechowywania dokumentacji);
 • informacje o ewentualnym pełnomocniku (wraz z jego danymi osobowymi oraz określonym zakresem pełnomocnictwa);

Wszelkie czynności związane z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej są bezpłatne.

 W przypadku, gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Druk zgłoszeniowy VAT-R można złożyć wypełniając formularz o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej informacji dostępne jest na stronach internetowych CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. Druk VAT-R wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty można również nadać w urzędzie pocztowym. W takim wypadku termin nadania ma taką samą skuteczność jak termin złożenia dokumentów we właściwym urzędzie skarbowym, niezależnie od terminu dostarczenia korespondencji do wskazanego urzędu skarbowego.

 

Wybór formy opodatkowania

Więcej informacji w interaktywnym poradniku Wybór formy opodatkowania.

Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej warto zapoznać się z możliwymi formami opodatkowania, z których  wybiera się jedną rejestrując działalność gospodarczą:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów, niewymagająca składania dodatkowych oświadczeń (a także obowiązująca w przypadku braku dokonania wyboru innej metody). Ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczki na podatek płatne są do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia chyba że wcześniej podatnik rozliczy dany rok podatkowo (złoży deklarację  podatkową). Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia przez wspólnika właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności - jest możliwe dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (także spółki cywilnej osób fizycznych). Jeżeli przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zadeklarowano wyboru tej formy opodatkowania, to wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych, wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania). Oświadczenie należy złożyć nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

 • 20% – od przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% – od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
 • 3% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, musi pamiętać, że automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem tudzież w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci. Nie odliczy także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak mu przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną, czy odliczanie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Może odliczać także  przekazane darowizny na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej, jest formą opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT 16) można złożyć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej wniosek składa jeden ze wspólników). Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Wysokość podatku przy karcie podatkowej zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych. W przypadku spółki cywilnej liczba wspólników nie może przekraczać limitu zatrudnionych przewidzianego dla danego rodzaju działalności.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kartę podatkową musi pamiętać, iż:

 • przy prowadzeniu działalności nie może korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (rozumiane jako czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
 • nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z podatnikiem, ale nie może on posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak podatnika lub się z nią pokrywa),
 • nie  może wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 •  pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, musi być prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystując wniosek CEIDG-1, dokonuje się zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek. Informacje dotyczące dalszych obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi wobec ZUS zawiera poradnik Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby ubezpieczone w KRUS posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego rolników o ile spełniają określone warunki. Więcej informacji w artykule Ubezpieczony w KRUS prowadzący działalność gospodarczą lub współpracujący z przedsiębiorcą.


Informacje na temat przebiegu procedury Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawarte są na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.