print

Jak zarejestrować spółkę cywilną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Założenie spółki cywilnej

Rozpoczęcie wykonywania działalności w formie spółki cywilnej wymaga podjęcia następujących kroków:

 • uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (pamiętaj: jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej to należy zaznaczyć pole 25 formularza CEIDG-1, wskazane jest także określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis, z uwagi na konieczność dokonania zmiany wpisu do CEIDG-1 i podania numerów NIP i REGON spółki cywilnej);
 • zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG-OP składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat);
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2, NIP-D (wolny od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni), zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna, jednak spółka, która wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie zobowiązana wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.
 • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji  w polu 26 formularza CEIDG-1 o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.

Dokonując wpisu jako wspólnik spółki cywilnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaniesz zapytany  o:

 • adres zamieszkania;
 • adres zameldowania (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania);
 • przewidywaną ilość pracujących oraz zatrudnionych;
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli jest inne niż adres zamieszkania);
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (wraz z podaniem symbolu PKD wskazującym na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przewidywaną ilością pracujących oraz zatrudnionych);
 • informację dotyczącą rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej z ewentualnymi danymi podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (podaje się także adres miejsca przechowywania dokumentacji);
 • dane rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • informacje o ewentualnym pełnomocniku (wraz z jego danymi osobowymi oraz określonym zakresem pełnomocnictwa);
 • informacje o  prowadzonych spółkach cywilnych.

 

Wybór formy opodatkowania

Dokonując wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać wyboru formy opodatkowania wspólników spółki cywilnej. Wyboru dokonuje każdy ze wspólników składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego w formie:  na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Nie jest dopuszczalne, żeby część wspólników spółki cywilnej osób fizycznych objęta była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (lub karty podatkowej), a część korzystała z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W przypadku wyboru karty podatkowej w decyzji o wysokości podatku dochodowego, wydawanej odrębnie na każdy rok podatkowy przez naczelnika urzędu skarbowego, wymienieni są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Możliwe jest natomiast zróżnicowanie formy opodatkowania dochodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej tak, że niektórzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej a niektórzy według stawki liniowej (19%).

Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej warto zapoznać się z możliwymi formami opodatkowania, które można wybrać rejestrując działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (w której opodatkowaniu podlegają wspólnicy):

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów, niewymagająca składania dodatkowych oświadczeń wspólników (a także obowiązująca w przypadku braku dokonania wyboru innej metody). Ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18% po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczki na podatek płatne są do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej podatnik rozliczy dany rok podatkowo (złoży deklarację  podatkową).
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia przez wspólnika właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania) jest możliwe wyłącznie w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia naczelnikom urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

 • 20% – od przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% – od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
 • 3% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, musi pamiętać, że automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci. Nie odliczy także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak mu przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną, czy odliczanie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Może odliczać także  przekazane darowizny na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej, jest formą opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników spółki cywilnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (wniosek można także złożyć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. Organ skarbowy decyzją ustali wysokość podatku oraz terminy zapłaty podatku w danym roku. Wysokość podatku przy karcie podatkowej  zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych. W przypadku spółki cywilnej liczba wspólników nie może przekraczać limitu zatrudnionych przewidzianego dla danego rodzaju działalności.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kartę podatkową musi pamiętać, iż:

 • przy prowadzeniu działalności nie może korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (rozumiane jako czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
 • nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z podatnikiem, ale nie może on posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak podatnika lub się z nią pokrywa),
 • nie  może wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, musi być prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, to jest ona płatnikiem składek i należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń). Na formularzu tym należy podać dane identyfikacyjne spółki: NIP, REGON, nazwę skróconą spółki. Natomiast, jeżeli wspólnicy spółki nie zamierzają zatrudniać pracowników, to każdy z nich jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i samodzielnie dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek na druku ZUS ZFA . Na formularzu tym podaje własne indywidualne dane identyfikacyjne: NIP, PESEL  i REGON (w przypadku, gdy dodatkowo prowadzi odrębną działalność gospodarczą).  Zarówno wspólnicy jak i zatrudniani pracownicy zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych na formularzu  ZUS ZUA albo, jeżeli podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, na formularzu ZUS ZZA.

Opis procedury Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   zawarty jest na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.