Ubezpieczenie przedsiębiorcy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kiedy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą może pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?

Ubezpieczony podlega dalszemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

 •  w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia;
 •  jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Osoba ubezpieczona powinna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Kto nie może pozostać ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 •  wspólnicy spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.),
 •  osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku wyżej wymienionych osób nie ma możliwości kontynuowania ubezpieczenia społecznego w KRUS – należy zgłosić się do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

 

Składki dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą, którzy pozostali ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Wysokość składki zależy od powierzchni gospodarstwa. Natomiast wysokość składki miesięcznej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  nie jest podwajana przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Opłacana jest ona w pojedynczej wysokości i nie zależy od powierzchni gospodarstwa (czyli jest identyczna jak w przypadku ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej).

Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych) jest: małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą, i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:

 •  wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu,
 •  zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w II i III kwartale 2017 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (w złotych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (w złotych)

Łączne składki kwartalne
od jednego ubezpieczonego

Do 50 ha

534

126

660

Powyżej 50 ha do 100 ha

852

126

978

Powyżej 100 ha do 150 ha

1173

126

1299

Powyżej 150 ha do 300 ha

1491

126

1617

Powyżej 300 ha

1809

126

1935

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

534

126

660

Termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał.

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w II i III i IV kwartale 2016 roku oraz w I kwartale 2017 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (w złotych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (w złotych)

Łączne składki kwartalne
od jednego ubezpieczonego

Do 50 ha

528

126

654

Powyżej 50 ha do 100 ha

846

126

972

Powyżej 100 ha do 150 ha

1164

126

1290

Powyżej 150 ha do 300 ha

1482

126

1608

Powyżej 300 ha

1800

126

1926

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

528

126

654

Termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał.


Więcej informacji na temat zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej na stronach internetowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.