Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1. Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., tak samo jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami w ramach spółki cywilnej, dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wyżej wymienieni przedsiębiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast nie podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby te mogą zostać objęte ubezpieczeniem chorobowym  dobrowolnie, na swój wniosek. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe zależą od rodzaju wykonywanej pracy i poziomu zagrożeń zawodowych –  określają to przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się datę rozpoczęcia działalności wskazaną we wniosku o wpis do CEIDG albo dzień dokonania wpisu do KRS (w przypadku spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.). Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Objęcie tym ubezpieczeniem może nastąpić od dnia wskazanego we wniosku, który jest wcześniejszy niż data złożenia wniosku, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

 

2. W pierwszej kolejności wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o. dokonują zgłoszenia siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na formularzu ZUS ZFA. Nie muszą składać tego formularza osoby, które założyły jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną poprzez dokonanie wpisu do CEIDG – zostały one zgłoszone jako płatnicy ZUS przez organ rejestrowy.

Więcej informacji na temat, jak wypełnić formularz ZUS ZFA znajdziesz na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

3. Następnie przedsiębiorcy (zarówno wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami w ramach spółki cywilnej), w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego, zobowiązani są  przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  wypełnione formularze ZUS ZUA. Na formularzu tym przedsiębiorca deklaruje swoje przystąpienie do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej deklaruje się na wyżej wymienionym formularzu ZUS ZUA.

Od dnia 20 maja 2017 r. możesz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołącz formularz ZUS ZUA – na którym zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji na temat, jak wypełnić formularz ZUS ZUA znajdziesz na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne będzie się opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2017 roku będzie to 2557,80 zł – 60% z 4263 złotych). Składki za ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność, oraz osób współpracujących finansujesz w całości sam jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Stopy procentowe składek wynoszą

 • 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne;
 • 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
 • 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;
 • od 1,80% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Rodzaj Ubezpieczenia 

Stawka  ubezpieczenia w %

Kwota w 2017 r.    

emerytalne

19,52

499,28 zł

rentowe

8,00

202,62 zł

chorobowe

2,45

62,67 zł

wypadkowe

1,80

46,04 zł

zdrowotne

9,00

297,28 zł

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu temu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2017 r. ww. ograniczenie wynosi 10 657,50 zł (4263 zł × 250%).

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty pewnego limitu. Odpowiada on 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2017 r. jest to 127 890 zł (4263 zł × 30).

Więcej na temat ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronach ZUS.

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Wyjątkiem są twórcy i artyści, którzy  dokonują zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA (patrz powyżej), natomiast jeżeli przedsiębiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu to składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypełniony formularz ZUS ZZA. Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórców i artystów,
 • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. nie może być niższa od kwoty 297,28 zł (tj. 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wynosiło 4404,17 zł.

 

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2017 r. jest to 2557,80 zł (60% z kwoty 4263 zł). Zatem przy stawce 2,45% w 2017 roku składka wyniesie 62,67 zł.
Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy  zatrudniający pracowników  są zobowiązani opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest w całości finansowana ze środków płatnika składek.

 

Preferencyjne warunki ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 2000 zł. W efekcie minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 600 zł. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły  pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym  wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Z preferencyjnego ZUS nie mogą skorzystać:

 • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Rodzaj Ubezpieczenia 

Stawka  ubezpieczenia w %

 Kwota w 2017 r.

emerytalne

19,52

117,12 zł

rentowe

8,00

48,00 zł

chorobowe

2,45

14,70 zł

wypadkowe

1,80

10,80 zł

zdrowotne

9,00

297,28 zł

 

Przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie mają zmniejszonej stawki ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż:

 • 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Przedsiębiorcy objęci preferencyjnymi warunkami ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie opłacają za siebie składek na Fundusz Pracy.

 

Więcej na temat wysokości i sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 września 2015 r. zgłoszenie płatnika czy też zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych można przekazać również do urzędu skarbowego, w którym prowadzone jest centrum obsługi. W takim przypadku za datę złożenia dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uważa się dzień złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego.

 

Informacje o tym, jak rozliczać ZUS znajdziesz w poradniku Rozliczam się z ZUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.