Zgłoszenie członków rodziny pracownika oraz członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

1. Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu pracownik informuje ciebie, jako pracodawcę o osobach, które powinny zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Informacja taka powinna być przekazana ci przez pracownika w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zgłoszenia. Masz obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika, który poinformował cię o takiej konieczności. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zatrudnianego pracownika nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat (zarówno ze strony pracodawcy jak i zatrudnianego pracownika).

2. Także będąc przedsiębiorcą masz obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonaj w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zgłoszenia – czyli od dnia, w którym ktoś z rodziny przestał podlegać ubezpieczeniu. Także twoja składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zwiększy się, jeśli zgłosisz do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

UWAGA

Od 20 maja 2017 r. możesz zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołącz formularz ZUS ZCNA – na którym zgłaszasz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

3. Członkiem rodziny jest (dla celów ubezpieczenia zdrowotnego):

  • twoje dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka i dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • mąż, żona,
  • matka, ojciec, dziadek, babcia (tzw. wstępni) – którzy są z tobą, jako osobą ubezpieczoną, we wspólnym gospodarstwie domowym

Dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny następuje za pomocą druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno członków rodziny przedsiębiorcy jak i członków rodziny zatrudnianych pracowników.

Więcej na ten temat w poradniku znajdującym się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.