print

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny

Spółkę z o.o. można założyć samodzielnie lub ze wspólnikiem.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów (pieniężnych lub rzeczowych). Wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem za zobowiązania podatkowe, w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.

Zarejestrowanie nowej spółki wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku spółek tworzonych tradycyjnie (w formie aktu notarialnego przed notariuszem) podatek ten podbiera i odprowadza do urzędu skarbowego notariusz.

Opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 500,00 zł. Natomiast opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100,00 zł.

 

Rejestracja:

Po zmianie treści art. 19 b ustawy o KRS, od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca chcący zarejestrować spółkę zobowiązany jest wystąpić jedynie z wnioskiem o jej rejestrację na odpowiednim formularzu, dołączając wyłącznie umowę spółki, listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich (podpisaną przez wszystkich członków zarządu), adresy członków zarządu, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników oraz oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu na pełnienie przez nich funkcji. Wymóg dołączenia oświadczenia nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis. Jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy dołączyć dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Ustał natomiast dotychczasowy wymóg załączania wniosków do Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenia do ZUS płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. Zniesiony został także obowiązek przekazywania dodatkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, które do tej pory sąd rejestrowy przesyłał do urzędu skarbowego. Stało się to możliwe po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”, polegającej na wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Na skutek wspomnianych operacji stosowne dane są przesyłane między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które są składane do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z wcześniej wymienionymi dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł uzyskać do wglądu elektroniczną wersję umowy spółki z Centralnej Informacji KRS. 

Na skutek wprowadzonych zmian wnioskodawca wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS otrzymuje również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Dane umieszczane w KRS mają stanowić podstawowe informacje o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się w celu pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), spółka powinna podać, już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Ponadto, co istotne, dane te są podawane w ramach jednego formularza (NIP-8), który spółka składa we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym. Przekazane urzędowi dane trafiają do KEP, skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

 

Uwaga!! Zmianie uległa też ilość deklarowanych we wniosku numerów PKD działalności gospodarczej. Jest to nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

 

Więcej informacji

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.