Wynajęcie lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Jakie warunki powinien spełniać wynajmowany budynek/lokal?

W przypadku wynajętego budynku/lokalu należy zweryfikować, czy można w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel powinien przedstawić odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ten stan (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Jeżeli najemca zamierza przystosować wynajmowany budynek/lokal dla swoich potrzeb (np. dokonując przebudowy bądź zmiany sposobu użytkowania), to powinien uzyskać zgodę właściciela.

Umowa najmu i korzystanie z wynajętej nieruchomości/budynku/lokalu

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać wynajętego lokalu, budynku lub nieruchomości w sposób określony w umowie najmu, a gdy umowa tego nie określa w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Koszty drobnych napraw i bieżącej eksploatacji wynajmowanego budynku lub lokalu obciążają najemcę. Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. W przypadku, gdy wynajmowany budynek/lokal ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

Podatek od nieruchomości w wynajmowanym budynku/lokalu

Jeżeli właścicielem lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jest osoba fizyczna lub firma, to właściciel lokalu płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą). Jeżeli lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzona jest działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne – to właściwy podatek uiszcza się w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej.

Uwaga

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.