Wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych

Umowy o wykonanie robót budowlanych

Roboty budowlane mogą być wykonywane m. in. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie albo  umowę o roboty budowlane. Wykonywanie robót budowlanych na podstawie każdej z tych umów wiąże się z  innymi wymogami i konsekwencjami prawnymi.  Należy pamiętać, że przy ocenie, jaka umowa została zawarta, najważniejsze jest nie to, jak została zatytułowana, ale jakie obowiązki wynikają z jej postanowień. Powstaje więc pytanie, czym umowa o roboty budowlane różni się od umowy o dzieło? W orzecznictwie różnicy upatruje się głównie w tym, że ocena realizacji umowy o roboty budowlane dokonywana jest stosownie do wymogów prawa budowlanego. W doktrynie wskazuje się, że: umowa o podwykonawstwo lub wykonawstwo częściowe może zostać uznana za umowę o roboty budowlane, gdy przedsięwzięcie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca, ma większe rozmiary a wykonaniu umowy towarzyszyć wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Umowy o dzieło oraz umowy zlecenie nie mają wymogu pisemności. Jednak warto je zawrzeć w formie pisemnej, która szczegółowo będzie określała nasze prawa i obowiązki. Dokładna umowa, zawierająca harmonogram prac, jakie mają zostać wykonane i termin wypłaty wynagrodzenia zabezpieczy obu kontrahentów. Po pierwsze  zamawiający prace będzie miał pewność, że po okresie w umowie określonym będzie mógł w sposób niezakłócony korzystać ze swojego budynku, z drugiej zaś zabezpieczy wykonawcę przed niesolidnym kontrahentem. Jeżeli prowadzone roboty budowlane lub prace remontowe wymagają zgody lub zezwolenia organów administracji architektoniczno-budowlanej to powinna zostać wybrana umowa o roboty budowlane – obowiązkowo w formie pisemnej. Natomiast, w przypadku wykonywania robót budowlanych niewymagających zgody lub zezwolenia organów administracji architektoniczno-budowlanej może zostać wybrana umowa o dzieło lub umowa zlecenie – dopuszczalna forma ustna.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych

Roboty budowlane, objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy lub robót budowlanych można rozpocząć, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia, właściwy starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, czyli wytyczeniu geodezyjnym obiektu w terenie (przez uprawnionego geodetę), wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy (łącznie z budową tymczasowych obiektów), oraz wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić po okazaniu wymaganego zgłoszenia.

Jeżeli wykonanie prac przygotowawczych lub robót budowlanych wymaga wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę jego właściciela. Powinno z nim uzgodnić się przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z jego obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W przypadku, gdy właściciel sąsiadujących obiektów odmówi wejścia to inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych z wnioskiem o wydanie decyzji o niezbędności wejścia: do sąsiedniego budynku, lokalu lub na  teren sąsiedniej nieruchomości. Więcej informacji na temat tej procedury znajdziesz na stronach internetowych Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Należy podkreślić, iż po zakończeniu prac, inwestor zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku, gdy planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie ma być przy nich zatrudnionych co najmniej 20 osób, albo planowany zakres robót przekracza 500 roboczodni, to inwestor ma obowiązek, na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy.

 

Wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymaga prowadzenia przez kierownika budowy, z wyjątkiem budowy:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

W przypadku chęci zmiany formy obiektu realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy/robót budowlanych należy złożyć nowe zgłoszenie (nie można dokonać jego zmiany). Wyjątkiem są zgłoszenia budowy lub przebudowy, dla których wymagany był projekt budowlany. Istotne odstąpienie od takiego projektu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego. Zakończenie robót prowadzonych na podstawie zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymaga złożenia  do nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wyjątkiem jest zakończenie budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, które należy zgłosić do właściwego organu nadzoru budowlanego. Warto nadmienić, iż inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.