Polisa OC dla multiagentów

Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń i który, w związku z taką działalnością agencyjną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, obowiązany jest zawrzeć umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.

Agentowi, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, grozi konieczność uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych wprowadza przepis art. 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.