print

Uzyskanie numeru REGON przez spółkę cywilną

1. Zakładając spółkę cywilną jej wspólnicy zobowiązani są do uzyskania numeru REGON dla tej spółki. Wniosek o nadanie numeru REGON (druk RG-OP) wraz załącznikiem RG-SC składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy spółki cywilnej (oryginał do wglądu) oraz ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania spółki. Wniosek może złożyć jeden ze wspólników lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do załatwienia tej sprawy. Więcej informacji na temat krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON można znaleźć na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Otrzymanie numeru REGON nie wymaga uiszczania opłat.

3. Po otrzymaniu numeru REGON spółki cywilnej należy uaktualnić wpisy wspólników spółki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.