Założenie oddziału przez przedsiębiorcę zagranicznego

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym i tworzysz oddział w Polsce, to możesz wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie, jak twoje przedsiębiorstwo macierzyste. Wybierz osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania ciebie. Poza tym musisz:

  • używać do oznaczenia oddziału twojej oryginalnej nazwy razem z twoją  przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszystkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, które uzasadniałyby wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez ciebie w ramach oddziału np. gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, rozpoczęła się likwidacja twojej działalności jako przedsiębiorcy zagranicznego lub gdy stracisz prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas, gdy twoja działalność zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Zgłoś oddział na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10. Dołącz do niego urzędowe formularze potrzebne do zgłoszenia formy prawnej twojej działalności. Będą to - w każdym przypadku - druki: KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania ciebie (także osób wchodzących w skład instytucji nadzoru, jeśli twoja firma taką posiada) oraz KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału.

Oprócz przekazania obowiązkowych informacji (które wynikają z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), musisz - na podstawie art. 89 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

  • podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski osoby, która będzie cię reprezentować w oddziale (na formularzu KRS-WJ),
  • dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu tej osoby,
  • złożyć odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego działasz na terenie Polski oraz uwierzytelnione tłumaczenie na język polski takiego dokumentu.

Jeżeli tworząc oddział istniejesz lub wykonujesz działalność na podstawie wpisu do rejestru, to musisz dołączyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru i jego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski (czyli wykonane przez tłumacza przysięgłego, który ma odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości).

Jeśli utworzysz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, to możesz złożyć wymagane dokumenty (ale nie urzędowe formularze) w aktach jednego z oddziałów. Wskaż ten oddział w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów. Oznacz też sąd, w którym te akta się znajdują i podaj numer oddziału w rejestrze.

Do zgłoszenia dołącz dowód uregulowania opłaty sądowej zgodnie z tabelą oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

System teleinformatyczny KRS jest w pełni zintegrowany z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Dzięki temu rejestracja oddziału zajmuje mniej czasu. Numer NIP dla twojego oddziału będzie nadany automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających, które potwierdzą twój status płatnika składek ubezpieczeniowych.

Dane przekazywane do KRS to podstawowe informacje o oddziale. Musisz uzupełnić dane potrzebne do pełnej identyfikacji i rejestracji twojego oddziału jako płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie oddziału, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe). Zrób to już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji oddziału w KRS. Dane wpisz na jednym formularzu (NIP-8) i złóż go we właściwym ze względu na siedzibę oddziału urzędzie skarbowym. Dane, które przekażesz urzędowi, trafiają do KEP, a stąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Identycznie wygląda to, jeśli składasz wniosek w formie elektronicznej.

Sąd rejestrowy wpisuje oddział do rejestru w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.

Uwaga! Ilość deklarowanych we wniosku numerów PKD działalności gospodarczej jest ograniczona. Obecnie jest to nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym i zakładasz w Polsce oddział, to przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określ dla oddziału.

Przeczytaj więcej o wpisie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w KRS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.