Założenie oddziału przez przedsiębiorcę zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa macierzystego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.


Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Będą to - w każdym przypadku - druki: KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany) oraz KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału. Oprócz obligatoryjnych informacji wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany, na podstawie art. 89 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ), dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu tej osoby, złożyć odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny oraz uwierzytelnione tłumaczenie na język polski takiego dokumentu. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy także złożyć odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie wymaganych wyżej dokumentów (ale nie urzędowych formularzy) może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać oddział, w którego aktach dokumenty zostały złożone, oznaczyć sąd, w którym te akta się znajdują i numer oddziału w rejestrze.


Do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej zgodnie z tabelą oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

Po zmianie treści art. 19 b ustawy o KRS, od 1 grudnia 2014 r. ustał dotychczasowy wymóg załączania wniosków do Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenia do ZUS płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w przypadku, gdy oddział zamierzał zatrudnić pracowników), oraz wymóg dołączenia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. Stało się to możliwe po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”, polegającej na wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP).

W efekcie wprowadzonych zmian, nadanie numeru NIP dla oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, następuje automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek ubezpieczeniowych.

Dane umieszczane w KRS mają stanowić podstawowe informacje o oddziale. Natomiast, dane uzupełniające, których podania wymaga się w celu pełnej identyfikacji przedsiębiorcy zagranicznego i rejestracji oddziału jako płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie oddziału, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), przedsiębiorca zagraniczny powinien podać, już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji oddziału w KRS. Ponadto, co istotne, dane te są podawane w ramach jednego formularza (NIP-8), który przedsiębiorca składa we właściwym ze względu na siedzibę oddziału, urzędzie skarbowym. Przekazane urzędowi dane trafiają do KEP, skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Identyczny tryb zachodzi gdy wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej.

Sąd rejestrowy dokonuje wpisu oddziału do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Uwaga!! Zmianie uległa też ilość deklarowanych we wniosku numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie jest to nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

 

Więcej informacji

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.