Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Jednostka macierzysta i utworzony przez nią oddział są traktowane jako ten sam podmiot i jeden podatnik podatku od towarów i usług. Zatem rejestracja oddziału dla celów VAT jest równoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika VAT.

Przedsiębiorca zagraniczny, który planuje wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na:

a) adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

b) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zgłoszenie to należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiem na formularzu VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako "podatnika VAT czynnego". Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna, jednak przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.


Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. formularza VAT-R.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.