Obowiązkowe badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników

Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie.

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Orzeczenie jest także wymagane w przypadku przenoszenia pracownika (również młodocianego) na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badania lekarskie wykonuje się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy (pracownikowi należy za ten okres wynagrodzenie). Skierowanie na wstępne badania lekarskie wydaje pracodawca w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Skierowanie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

2. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Zatem w takim przypadku pracownik musi przedstawić pracodawcy zarówno orzeczenie lekarskie jak i skierowanie na badania lekarskie, w oparciu o które wykonano badania i wydano orzeczenie (zgodnie art. 229 § 4 Kodeksu pracy).

Jeżeli pracownik przyjmowany do pracy pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, to wyżej wymienione zasady mają odpowiednio zastosowanie.

 

Wstępne badanie lekarskie pracownika

1. Lekarz przeprowadzający badanie wstępne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy. Badanie wstępne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
 • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

– w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Orzeczenie lekarskie wydawane jest osobie badanej oraz pracodawcy.

 

2. Pracodawca lub pracownik może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołać się od niego.  Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, którymi są:

 • wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;
 • instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
 • Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
 • podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

Ponowne badanie przeprowadzane jest przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

 

Wzory skierowania na obowiązkowe badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

 

Badania sanitarno-epidemiologiczne

1. Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Na badania te kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac. Oni też ponoszą koszty badań sanitarno-epidemiologicznych osób podejmujących lub wykonujących pracę. Badania laboratoryjne u osób podlegających obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny zgodności, laboratoria:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;
 • jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo organami.

 

2. Wyniki badań przekazywane są w formie orzeczenia lekarskiego osobie badanej oraz pracodawcy (albo zlecającemu wykonanie prac). Orzeczenie stwierdza:

 • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 • o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie mogą wykonywać tych prac. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od wykonywania tych prac.

 

Badanie sanitarno-epidemiologiczne – badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

 

Badania lekarskie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło lub umowa zlecenie)

Przepisy nie nakazują jednoznacznie, aby osoba zatrudniania na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie musiała być kierowana na obowiązkowe badania lekarskie. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca zatrudniający osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej może wymagać od tej osoby poddania się badaniu lekarskiemu. Zwłaszcza, gdy rodzaj pracy, jej warunki i związany z nimi stopień zagrożeń jest znaczny, to wskazane jest aby osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych były odpowiedniego stanu zdrowia.

UWAGA

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Realizacja obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinna być zrealizowana właśnie przez wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

 

Przepisy:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.