Sporządzenie regulaminu pracy

Kiedy pracodawca wprowadza regulamin pracy?

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.  Należy go wprowadzić, gdy firma zatrudnia w ramach stosunku pracy, choćby w niepełnym wymiarze godzin, co najmniej 50 pracowników (albo gdy obowiązujący w przedsiębiorstwie układ zbiorowy pracy nie zawiera wyżej wymienionych regulacji dotyczących organizacji i porządku w procesie pracy). Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia jego treści z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracownika z treścią regulaminu przez dopuszczeniem go do pracy.

 

UWAGA

Możesz mieć obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, jeżeli zatrudniasz co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. Będzie tak, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie regulaminu – a kwestie, które powinny być zawarte w regulaminie, nie są uregulowane w obowiązującym układzie zbiorowym pracy.

 

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy, powinien określać  następujące prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • porę nocną,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Należy pamiętać, iż w regulaminie pracy powinny być ujęte kwestie związane z odstępstwami od standardowych uregulowań kodeksu pracy, np. z:

 • wprowadzeniem  jednej przerwy w pracy nie wliczanej do czasu pracy, w wymiarze nie przekraczającym 60 minut, przeznaczonej na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych;
 • ustaleniem innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż 150 (jednak nie może to być więcej niż 150);
 • wykaz lekkich prac przy których  może być zatrudniony młodociany pracownik na podstawie umowy o pracę,

Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie  z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

 

UWAGA

Postanowienia regulaminów pracy naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Ponadto postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układu zbiorowego pracy i porozumienia zbiorowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.