Sporządzenie regulaminu wynagradzania pracowników

W przypadku zatrudnienia co najmniej 50 pracowników (zatrudnionych w ramach stosunku pracy – choćby w niepełnym wymiarze godzin), którzy nie są objęci zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie tym można  także ustalić także kwestię innych świadczeń związanych z pracą wraz z zasadami ich przyznawania. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin. W innym przypadku regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Warunki wynagradzania pracownika powinny zostać zawarte w umowie o pracę. Natomiast, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia dotyczące, m. in. wynagrodzenia pracownika.

Pamiętaj, że regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układu zbiorowego pracy i porozumienia zbiorowego.

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

 

UWAGA

Możesz mieć obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania, jeżeli zatrudniasz co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. Będzie tak, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie regulaminu – a kwestie, które powinny być zawarte w regulaminie, nie są uregulowane w obowiązującym układzie zbiorowym pracy ani w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.