Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowozatrudnionych pracowników

1. W jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń i wprowadzania zasad dotyczących BHP (Bezpieczeństwa Higieny Pracy), jeżeli przy jej prowadzeniu pomagają osoby będące w pierwszej grupie pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Obowiązku takiego nie ma również pracodawca zatrudniający osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Natomiast jeżeli osoby zatrudnione współpracują na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) przedsiębiorca musi zapewnić spełnienie zasad BHP.  Wg art. 2373 Kodeksu pracy przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pracowników jest przeprowadzane w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Takie szkolenie może zorganizować sam pracodawca albo uprawnione do tego osoby. Sam pracodawca może przeprowadzić takie szkolenie tylko wtedy gdy posiada ukończony specjalny kurs zakończony certyfikatem lub zaświadczeniem, oraz gdy zatrudnia do 10 pracowników lub 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do grupy tej zaliczone są:

 • produkcja odzieży;
 • poligrafia i reprodukcja za pisanych nośników informacji;
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa samochodów;
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • informacja i komunikacja;
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 • administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
 • edukacja oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • pozostała działalność usługowa.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie wówczas, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

2. Szkolenie wstępne dzieli się na wstępne ogólne (zwane instruktażem ogólnym) oraz  wstępne na stanowisku pracy (zwane instruktarzem stanowiskowym).  Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

3. Natomiast instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownika przenoszonego na nowe stanowisko o wymienionej powyżej charakterystyce,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeżeli zatrudniany pracownik ma wykonywać pracę na kilku stanowiskach pracy to  powinien on odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Także zmiany w zakresie funkcjonowania danego stanowiska wymagają przeprowadzenia kolejnego instruktażu stanowiskowego. Instruktaż kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zakończenie szkolenia pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

 

Więcej informacji na temat BHP można znaleźć poradniku opublikowanym na stronach Państwowej Inspekcji Pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.