print

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla warsztatu samochodowego

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzję taką należy uzyskać ponieważ warsztat samochodowy zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Listę rodzajów przedsięwzięć zaklasyfikowanych do powyższych grup zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m. in.:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Decyzje wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do Wniosku należy dołączyć:
1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2. kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wa-riantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwiet-nia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruc
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
4. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu inwestora lub urzędowo potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej).
6. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Decyzję uzyskuje się w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (opinii, uzgodnień...), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu wydającego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.