Obrót bronią i amunicjąWykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi,bronią,amunicją wymaga uzyskania koncesji.


Uzyskanie koncesji nie jest wymagane na obrót:
1)    wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
2)    bronią palną pozbawioną cech użytkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Za broń palną uznaje się: broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową, sygnałową w tym strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granatniki.

Obowiązkowi koncesjonowania podlega także sprzedaż innych narzędzi i urządzeń służących do obezwładniania. Są to:
1)   broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastety i nunczaki,
2)   broń cięciwowa w postaci kusz,
3)  pałki stosowane w sitach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pałki wielofunkcyjne (tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające),
4)   urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Także na sprzedaż amunicji do broni palnej konieczna jest koncesja.

Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią udziela w drodze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Przed udzieleniem koncesji w/w organ jest obowiązany zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Koncesji udziela się osobie fizycznej, która:
a)    posiada obywatelstwo:
–  polskie,
–  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
–  innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej,
b)    ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku rusznikarzy,
c)    posiada co najmniej wykształcenie średnie,
d)   udokumentowała przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku  jest  odbycie szkolenia na koszt osoby szkolącej się.
e)    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
f)    nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
g)   nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
h)   nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe.


Również pracownik zatrudniany przy obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym powinien spełniać powyższe warunki.

W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, koncesji udziela się, jeżeli co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają powyższe warunki.

Trzeba też podkreślić , iż koncesji udziela się przedsiębiorcy, który:
1)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
2) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją poprzez dołączenie opinii zawierającej ocenę prawidłowości przyjętych lokalizacji, wyposażania obiektów , magazynowych, socjalnych, pomocniczych i innych, z punktu widzenia wzajemnych zagrożeń dla tych obiektów i otoczenia.

Koncesja udzielana jest na czas oznaczony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Ważnym  jest również ,że broń oraz istotne części broni można sprzedawać osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni.

Zaś amunicję sprzedaje się osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie:
-  legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni,
-  zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni.

Sprzedaż broni wymaga prowadzenia określonych ewidencji oraz ścisłej sprawozdawczości.
Zobacz jak uzyskać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.