print

Kontrola celna w tym uprawnienia AEO

Weryfikacja zgłoszenia celnego może polegać na :

•    kontroli zgłoszenia i załączonych do niego dokumentów. W celu sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu, organy celne mogą zażądać od zgłaszającego przedstawienia kolejnych dokumentów;

•    kontroli towarów z jednoczesnym ewentualnym pobraniem próbek w celu przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli.

O tak rozumianej kontroli i jej zakresie decyduje organ celny i w tym względzie posiłkuje się analizą ryzyka.


Niemniej w stosunku do przedsiębiorcy posiadającego certyfikat AEO wykonanie czynności kontrolnych może przebiegać zupełnie inaczej . Wiąże się to z wieloma przywilejami.
Przywileje te uzależnione są od rodzaju świadectwa AEO (AEOS- bezpieczeństwo i ochrona, AEOC - uproszczenia, AEOF- uproszczenia oraz bezpieczeństwo i ochrona) i  :
 

  • W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych. Obejmuje to przedsiębiorców, którzy posiadają świadectwo AEOS lub AEOF. Wynika to z zakresu kryteriów, które powinni spełniać posiadacze statusu AEOS i AEOF, i które to kryteria zostały sprawdzone przez organ Służby Celnej.
 

  • W zakresie kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych w przypadku kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych i może być stosowana wobec przedsiębiorcy, który posiada świadectwo AEOC lub AEOF.
Pojęcie „zagrożenia fiskalne” odnosi się do zagrożeń, których skutkiem może być zaniżenie należności celnych i podatkowych i tym samym uszczuplenie należności Skarbu Państwa.
Z uprawnienia tego nie może skorzystać przedsiębiorca posiadający świadectwo AEOS, gdyż nie został zweryfikowany pod kątem posiadania systemu rozróżniającego towary wspólnotowe i towary niewspólnotowe.
 

  • W zakresie kontroli zgłoszeń po zwolnieniu towarów polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów w stosunku do podmiotów AEO w zakresie badania zgłoszeń po zwolnieniu towarów.
Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.
.

  • W zakresie priorytetowego traktowania  przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli polegają na:


Przeprowadzeniu  kontroli poza kolejnością.
Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka właściwy organ celny wybiera do celów dalszych kontroli przesyłkę objętą przywozową lub wywozową deklaracją skróconą lub
zgłoszeniem celnym złożonym przez upoważnionego przedsiębiorcę, konieczne kontrole przeprowadza się w sposób priorytetowy (ar. 14b ust. 4 RWKC).
Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.
 

  • W zakresie wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli polegają na:


Możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu.
Jeżeli upoważniony przedsiębiorca złoży stosowny wniosek i po uzgodnieniu z zainteresowanym organem celnym, kontrole mogą być przeprowadzone w miejscu innym niż dany urząd tzw. jednorazowym miejscu uznanym. Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.