Kontrola celna w tym uprawnienia AEO

Weryfikacja zgłoszenia celnego może polegać na :

•    kontroli zgłoszenia i załączonych do niego dokumentów. W celu sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu, organy celne mogą zażądać od zgłaszającego przedstawienia kolejnych dokumentów;

•    kontroli towarów z jednoczesnym ewentualnym pobraniem próbek w celu przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli.

O tak rozumianej kontroli i jej zakresie decyduje organ celny i w tym względzie posiłkuje się analizą ryzyka.


Niemniej w stosunku do przedsiębiorcy posiadającego certyfikat AEO wykonanie czynności kontrolnych może przebiegać zupełnie inaczej . Wiąże się to z wieloma przywilejami.
Przywileje te uzależnione są od rodzaju świadectwa AEO (AEOS- bezpieczeństwo i ochrona, AEOC - uproszczenia, AEOF- uproszczenia oraz bezpieczeństwo i ochrona) i  :
 

  • W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych. Obejmuje to przedsiębiorców, którzy posiadają świadectwo AEOS lub AEOF. Wynika to z zakresu kryteriów, które powinni spełniać posiadacze statusu AEOS i AEOF, i które to kryteria zostały sprawdzone przez organ Służby Celnej.
 

  • W zakresie kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych w przypadku kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych i może być stosowana wobec przedsiębiorcy, który posiada świadectwo AEOC lub AEOF.
Pojęcie „zagrożenia fiskalne” odnosi się do zagrożeń, których skutkiem może być zaniżenie należności celnych i podatkowych i tym samym uszczuplenie należności Skarbu Państwa.
Z uprawnienia tego nie może skorzystać przedsiębiorca posiadający świadectwo AEOS, gdyż nie został zweryfikowany pod kątem posiadania systemu rozróżniającego towary wspólnotowe i towary niewspólnotowe.
 

  • W zakresie kontroli zgłoszeń po zwolnieniu towarów polegają na:


Mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów w stosunku do podmiotów AEO w zakresie badania zgłoszeń po zwolnieniu towarów.
Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.
.

  • W zakresie priorytetowego traktowania  przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli polegają na:


Przeprowadzeniu  kontroli poza kolejnością.
Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka właściwy organ celny wybiera do celów dalszych kontroli przesyłkę objętą przywozową lub wywozową deklaracją skróconą lub
zgłoszeniem celnym złożonym przez upoważnionego przedsiębiorcę, konieczne kontrole przeprowadza się w sposób priorytetowy (ar. 14b ust. 4 RWKC).
Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.
 

  • W zakresie wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli polegają na:


Możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu.
Jeżeli upoważniony przedsiębiorca złoży stosowny wniosek i po uzgodnieniu z zainteresowanym organem celnym, kontrole mogą być przeprowadzone w miejscu innym niż dany urząd tzw. jednorazowym miejscu uznanym. Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.