Procedura uproszczona - wpis do rejestru zgłaszającego

Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi, poprzez zniesienie formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego.
Jak pokazuje praktyka stosowanie procedur uproszczonych jest już nie tylko przywilejem niektórych przedsiębiorstw, lecz koniecznością, by utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.


Procedurę uproszczoną może realizować każde przedsiębiorstwo zajmujące się importem czy eksportem towarów, jak również agencje celne, którzy spełniają wymogi określone w przepisach prawa celnego.
Należy mieć na uwadze, że uproszczony system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiodącym systemem w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tej procedury powoduje w praktyce przejęcie przez firmy posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną, a zadanie Służby Celno-Skarbowej sprowadza się do selektywnej kontroli prawidłowości dokonywanych przez podmioty gospodarcze w sposób uproszczony zgłoszeń celnych.

 Wpis do rejestru w przywozie

Najbardziej zaawansowane uproszczenie związane z wpisem do rejestru zgłaszającego polega na  przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość” tj. w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych.  Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez w/w organy. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, wpisy do wspomnianego rejestru są przenoszone do typowego zgłoszenia celnego (zgłoszenie uzupełniające) sporządzonego na formularzu SAD  lub  w postaci pliku elektronicznego. Zaś uiszczanie opłat przywozowych odbywa się w połowie kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Uproszczenia w wywozie

Jeszcze łatwiej jest w przypadku wywozu. Towar również jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym natomiast zgłoszenie celne jest realizowane bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany do systemu ECS (system kontroli eksportu).  Po akceptacji zgłoszenia eksporter otrzymuje wywozowy dokument towarzyszący (EAD), który wręcza kierowcy w celu jego okazania na granicy w trakcie wykonywania procedury wywozu. W tym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rejestru. Ustaje też wymóg dokonywania powtórnego zgłoszenia celnego tzw. zgłoszenia uzupełniającego.

Korzyści z uproszczeń

Procedury uproszczone oferują dla przedsiębiorców szereg ułatwień i korzyści:

• oszczędność czasu - znika konieczność oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez urząd celny; czas oczekiwania na decyzję urzędu celnego nie przekracza 2 godzin,
• zmniejszenie kosztów: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
• zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego,
• możliwość dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
• możliwość racjonalnego planowania dostaw,
• możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
• obniżenie kosztów magazynowania,
• zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
• możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
• podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Aspekt podatkowy uproszczeń

Jednym z ważniejszych uprawnień wynikających z uproszczeń jest  możliwość  uwolnienia się od uiszczania podatku VAT w imporcie . Stosowanie uproszczeń w tej formie  powoduje, że po zawiadomieniu naczelnika urzędu celno-skarbowego i urzędu skarbowego wspomniany podatek może być rozliczany w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K). W efekcie znosi się obowiązek jego świadczenia pieniężnego. Niestety w/w rozwiązanie nie może być stosowane przez podmioty nie będące podatnikami podatku VAT.
Tego rodzaju dobrodziejstwo nazywane odprawą fiskalną ma stanowić przeciw wagę dla wszystkich odprawiających się w Hamburgu gdzie podobne rozwiązania tyle, że oparte na instytucji przedstawiciela podatkowego, zyskały na popularności i spowodowały duże zainteresowanie się tamtejszymi odprawami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.