Procedura uproszczona- zgłoszenie uproszczone

Urząd celno-skarbowy mogą wyrazić zgodę, aby osoba zgłosiła towary do procedury celnej w formie zgłoszenia uproszczonego, w którym można pominąć pewne dane lub dokumenty załączone do zgłoszenia.

Regularne a zatem powtarzalne i częste stosowanie takich rozwiązań wymaga jednak uzyskania pozwolenia Dyrektora odpowiedniej Izby administracji skarbowej. Wniosek o wydanie pozwolenia  ma swój wzór , który został opublikowany w załączniku nr 12 do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

Pozwolenie może otrzymać podmiot, który:

a) nie naruszył w sposób istotny prawa celnego lub podatkowego;

b)  posiada systemy obsługi i monitoringu pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami polityki handlowej ( embarga, licencje),

c) w firmie obowiązują procedury powiadamiania organów celnych a pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku informowania organów celnych w każdym przypadku wykrycia trudności lub nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem przepisów,

d)   zapewnia przestrzeganie zakazów i ograniczeń przywozu lub wywozu towarów w tym nadzoruje wydane mu w tym względzie odpowiednie pozwolenia.

W/w okoliczności i kryteria są sprawdzane w trakcie postępowania audytowego.

Jak już wspomniano w tym trybie organ celny przyjmuje zgłoszenie celne pomimo niewypełnienia wszystkich pól oraz braku niektórych dokumentów. Zgłaszający powinien jednak dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach.

Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić towar w urzędzie celnym. Osoba realizująca ww. formę uproszczeń jest zobowiązana też do złożenia zgłoszenia uzupełniającego zawierającego już wszystkie dane lub dokumenty. Termin dokonania tego zgłoszenia nie powinien przekraczać okresu 1 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia niekompletnego. Termin ten ustala Dyrektor wydający pozwolenie. 

W rezultacie jedynym atutem tej formy uproszczeń jest dostępność towaru sprowadzonego z zagranicy w sytuacji, gdy braki niektórych wymaganych dokumentów uniemożliwiają dokonanie odprawy w zwykłym trybie.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.