Agencje celne i agenci celni

  • Agencje celne

Agencje celne to podmioty prowadzące działalność usługową, których  zadaniem jest reprezentowanie  firm i ich zastępowanie w czynnościach prowadzonych przed organami celnymi.

Do głównych obowiązków agencji celnych zaliczyć należy dokonywanie odpraw celnych w tym :

- zgłaszanie towarów do odprawy

- udział w czynnościach kontroli

- składanie zabezpieczeń

- sporządzanie wniosków i odwołań

- stosowanie procedur uproszczonych

- rozliczanie procedur gospodarczych

- legalizacja świadectw pochodzenia

- sporządzanie zgłoszeń intrastat


Agencje celne występują jako odrębne podmioty lub jako komórki firm spedycyjnych.

  • Agenci celni

Wspomniane agencje powinny zatrudniać agentów celnych, a więc osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Każdy czynny agent jest wpisany na listę agentów celnych zaś jego identyfikatorem jest numer określający pozycje na tej liście.

  Na listę agentów może być wpisana osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. ma zdolność do czynności prawnych
  2. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (dyplom studiów wyższych lub 3 letnie doświadczenie w sprawach celnych)
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwo skarbowe.

Więcej  na temat wpisywania na listę agentów celnych znajdziesz na stronach elektronicznego punktu kontaktowego ePK.

Od sierpnia 2014r. w/w zawód został zderegulowany wskutek czego zniesiony został wymóg zdawania egzaminu państwowego  zaś w miejsce obowiązku posiadania  średniego wykształcenia został wprowadzony  np. wymóg  legitymowania się odpowiednim doświadczeniem.

Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku:

  1. gdy został naruszony jeden z warunków takich jak pełna zdolność do czynności prawnych czy niekaralność
  2. jej śmierci.

Procedura wykreślenia z listy agentów celnych została opisana na stronach elektronicznego punkty kontaktowego ePK.

  • Forma reprezentacji

Reprezentowanie przedsiębiorcy przez agencję celną jest możliwe po wydaniu jej pisemnego upoważnienia określającego: rodzaj przedstawicielstwa (bezpośrednie czy pośrednie), tryb upoważnienia (stałe lub czasowe) oraz zakres działania.
 

Uwaga! Przy formie przedstawicielstwa pośredniego agencja celna jako zgłaszający ponosi współodpowiedzialność za należności celno-podatkowe. Niemniej prowadzenie agencji celnej nie wymaga wykupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.