Pochodzenie towaru

Pochodzenie towaru w handlu zagranicznym może być deklarowane przez przedsiębiorcę samodzielnie. W zależności od rodzaju pochodzenia przybiera ono następującą postać.

  • Preferencyjne pochodzenie


Potwierdzenie pochodzenia w ramach umów o wolnym handlu przewiduje możliwość osobistego deklarowania takiego pochodzenia niezależnie od wielkości przesyłki. Polega ono na przyznaniu podmiotowi statusu upoważnionego eksportera. Jego nadanie odbywa się na podstawie upoważnienia wydawanego przez odpowiedniego naczelnika urzędu celnego.

Przyznanie wspomnianego upoważnienia zezwala na zamieszczanie na dokumentach handlowych poniższej klauzuli pozwalającej wysyłany towar traktować preferencyjnie w kraju przeznaczenia.

„Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …  preferencyjne pochodzenie.”

W/w deklaracja powinna być podpisana. Jednakże eksporter może otrzymać dodatkową zgodę na jej wystawienie bez podpisu, co jest istotne zwłaszcza w trybie faktur wystawianych elektronicznie .      
 

  • Niepreferencyjne pochodzenie


Uproszczony tryb wystawiania świadectw niepreferencyjnego pochodzenia polega na wystawianiu ostemplowanych przez organ celny świadectw pochodzenia i wydania ich eksporterowi jeszcze przed wywozem towaru. Świadectwa te są  wypełniane  przez eksportera  podczas procedury wywozu towaru. Wzór świadectwa został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

Uzyskanie w/w świadectw wymaga złożenia stosownego wniosku, zaś o ten przywilej mogą ubiegać się podmioty dokonujące częstych i regularnych wywozów towarów z terytorium kraju i dające gwarancję weryfikacji statusu pochodzenia towarów.

Świadectwo może być wystawione na jeden z towarów opisanych  we wniosku, na kilka z nich lub na wszystkie.

Z uproszczonego trybu wystawiania świadectw pochodzenia mogą też korzystać podmioty, którym wcześniej tj.przed dniem 1 maja 2016r, (wejście w życie Unijnego Kodeksu Celnego), wydano upoważnienie do stosowania opisanego uproszczenia. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.