Ograniczenia i zakazy obrotu towarowego

Dopuszczalność obrotu towarowego z zagranicą jest zazwyczaj związana z wieloma zagadnieniami dotyczącymi ochrony rynku UE przed niepożądanymi lub reglamentowanymi towarami.


Potwierdzenie spełnienia w/w kryteriów odbywa się poprzez:


- przedstawienie pozwoleń , zezwoleń  lub koncesji na obrót danymi produktami (towary strategiczne, wyroby akcyzowe, okazy CITES, wyroby objęte kontygentami , dobra kultury  itp.);
- przedłożenie certyfikatów potwierdzających skład surowcowy, jeśli tego wymagają normy odrębne (np. dot. zawartości azbestu lub środków niszczących ozon);
- przeprowadzenie badań (kontrola sanitarna , fitosanitarna weterynaryjna , jakościowa);
- oznaczenia towarów (np. znak CE) lub certyfikacji potwierdzającej  przykładowo  zgodność z normami bezpieczeństwa;
- dostarczenia dokumentu pochodzenia pozwalającego wykluczyć obejście przepisów prawa dot.np. cła antydumpingowego, barier w przywozie;
- złożenie stosownego oświadczenia lub deklaracji.

Jest też niewielka gama wyrobów ,których obrót jest zakazany (np. produkty promieniotwórcze lub skażone, towary objęte embargiem gospodarczym lub politycznym itp.)

Część towarów podlega też pod reżim polityki handlowej UE. Wprowadza ona zarówno środki ograniczające przywóz (cła antydumpingowe, kontygenty, zezwolenia – vide sektor stali, artykułów rolno-spożywczych, wyrobów tekstylno-odzieżowych, diamenty itp.) jak i stymulujące napływ towaru (kontygenty taryfowe, stawki celne zawieszone). W tym względzie konieczne jest uzyskanie również odpowiednich  zezwoleń lub dostarczanie innych dokumentów.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.